«دربارۀ مجلۀ «متافیزیکا

:«اطلاعات مختصر در مورد مجلۀ «متافیزیکا

وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان، (ودج‌آ) شمارۀ ثبت: 4144؛
 2616-6879 ISSN شمارۀ
111.3 : УДК
 87.2; 87.21: KBT
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علاءالدین ملک‌اف؛
رئیس هیئت تحریریه: کونول بنیادزاده؛
  Wikipedia.org/ Metafizika (jurnal) :صفحۀ مجله در آکادمیا.ادو 
   Metafizikajurnali.az :وبسایت رسمی مجله 
  metafizika.az@mail.ru :ایمیل رسمی مجله
ترتیب انتشار: فصلنامه؛
زبان مجله: آذربایجانی، ترکی، روسی، انگلیسی، فارسی و عربی؛
رتبۀ علمی: علمی- پژوهشی؛
محل انتشار: مرکز علمی متافیزیکا، باکو، جمهوری آذربایجان؛
   https://www.facebook.com/Metafizikajurnali/ :صفحۀ رسمی فیسبوک 
https://www.facebook.com/groups/138473553471336/ :گروه رسمی در فیسبوک 
تلفن: 70 39 760 55 00994؛
آدرس مجله: جمهوری آذربایجان، شهر باکو، حسن بیگ زردابی، 92A، منزل 353، کدپستی: AZ1122؛

 

  • Tarix:2018-08-03