فهرست

مجلۀ «متافیزیکا»، 2018، سال اول، شمارۀ چهارم، شمارۀ پیاپی 4 

سئوگی توتون
https://orcid.org/0000-0002-7226-9338
بررسی حروف مقطعه در زمینۀ دیدگاه‌های مفسران قرن بیستم و بیست و یکم
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.20

علاء الدين محمود
أحمد عبدالله نجم
https://orcid.org/0000-0002-5250-9883
پژوهش های باستان شناسی و هنری در موزه هنرهای اسلامی قاهره در مورد دکوراسیون مرمر امیر ابراهیم قویش
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.21

کونول حاجی‌یوا
https://orcid.org/0000-0001-5335-912X
تجسم نمادگرایی تصوف در آثار خاقانی
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.22

علی باقراف
https://orcid.org/0000-0001-7438-7314
آفرینش جهان و انطباق آیات قرآن با نظریه انفجار بزرگ (big bang)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.23

رئوف موسی‌یو
https://orcid.org/0000-0002-8623-4363
دوائر یولر و اشکال اربعه
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.24

وحیده صادقی خرّم‌دشتی
https://orcid.org/0000-0002-0806-6114
رضا حاجی ابراهیم
https://orcid.org/0000-0002-3590-7185
امکان ‌گرایی یا بالفعل‌گرایی؟ نگاهی به آرای تیموتی ویلیامسون
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.25

  • Tarix:2019-09-29