فهرست

مجلۀ «متافیزیکا»، 2019، سال دوم، شمارۀ اول، شمارۀ پیاپی 5

عزیز محمداف
https://orcid.org/0000-0001-5441-7133
فؤآد قربان‌اف
https://orcid.org/0000-0002-3963-9982
تجزیه و تحلیل منطقی و معرفت‌شناختی نظریه کثرت فازی لطفی‌زاده (زبان آذربایجانی)
 
فرانچسکو الفیری
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
مسیر مشترک منجر به حقیقت (زبان انگلیسی)
 
علاءالدین ملک‌اف
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
تحلیل مناسبات خرد و باور در فلسفۀ ملاصدرا (زبان آذربایجانی)
 
ابوالفضل کیاشمشکی
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
تأثیر متقابل عرفان و فلسفه در حکمت متعالیه (زبان فارسی)
 
بیژن منصوری
https://orcid.org/0000-0002-2813-4890
ارزیابی «ماهیت نفس و حدوث جسمانی آن» در فلسفه‌ی ملاصدرا (زبان فارسی)
 
یگانه رسول‌اوا
https://orcid.org/0000-0003-0716-6081
حافظه تاریخی به عنوان پویایی تکامل فرهنگ (زبان آذربایجانی)
 

  • Tarix:2021-06-15