- پروفسور خانم کونول بنیادزاده از شمارۀ اول تا شمارۀ دوازده مجلۀ بین‌المللی علمی-پژوهشی متافیزیکا رئیس هیئت تحریریۀ مجله بوده‌اند. 

  • Tarix:2021-09-26