راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش آن توسط مجلۀ «متافیزیکا»:
1. نویسنده باید در مقاله کد "Orcid" و یا "ResearcherID" را که دانشمندان و استادان را به عنوان منحصر به فرد شناسایی می کند، بنویسد.
2. مقاله نباید به عنوان بخشی از کتاب، کنفرانس، همایش یا به عنوان مقاله چاپ نشده باشد و یا همزمان به نشریه‌ای دیگر ارسال نشده باشد.
3. زبان مقاله باید به یکی از زبان‌های آذری، ترکی، روسی، انگلیسی، فارسی و عربی باشد. 
4. مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان در ابتدای مقاله پس از نام مقاله، شامل نام و نام خانوادگی، مرتبۀ علمی، مؤسسۀ علمی وابسته، نشانی رایانامه و شمارۀ تلفن باید ذکر گردد.
5. 
 
شناسه حساب بانکی مجلۀ «متافیزیکا»
اکسپرس‌بانک
“Metafizika” Journal Bank Details
“EXPRESSBANK”

BANK DETAİLS İN
AZN
Bank məlumatları
KOD:                                      501275
VÖEN:                                    1500031691
Müxbir hesab:                        AZ11NABZ01350100000000036944
S.W.I.F.T                                AZENAZ22
Müştəri məlumatları
Ad: Ələddin Məlikov Mehman oğlu
Cari hesab nömrəsi: AZ33AZEN41040572427944101001
VÖEN: 2903201392
BANK DETAİLS İN
USD
INTERMEDIARY BANK:               S.W.I.F.T.: SCBLUS33
                                                       Standard Chartered Bank
                                                       New York, USA
CORRESPONDENT BANK:         S.W.I.F.T.: RZBAATWW
                                                       Raiffeisen Bank International AG
                                                       Vienna, Austria
                                                       Acc: 3582039831001
BENEFICIARY’S BANK:              S.W.I.F.T.: AZENAZ22
                                                       Expressbank OJSC
                                                       Baku, Azerbaijan
                                                       Corr. Acc.: 70-55.084.305
Client information
Beneficiary’s  name: Aladdin Malikov Mehman oglu
Beneficiary’s account: AZ67AZEN41050572427840101001
Tax identification number: 2903201392
BANK DETAİLS İN
EUR
INTERMEDIARY BANK:        S.W.I.F.T.: NABAATWW
                                                Oesterreichische Nationalbank
                                                Vienna, Austria
CORRESPONDENT BANK:  S.W.I.F.T.: RZBAATWW
                                                Raiffeisen Bank International AG
                                                Vienna, Austria
                                                Acc.: AT710090000000927007
BENEFICIARY’S BANK:       S.W.I.F.T.: AZENAZ22
                                                Expressbank OJSC
                                                Baku, Azerbaijan
                                                Corr. Acc.: 1-55.084.305
Client information
Beneficiary’s  name: Aladdin Malikov Mehman oglu
Beneficiary’s account: AZ54AZEN41050572427978101001
Tax identification number: 2903201392

  • Tarix:2018-09-04