فهرست

مجلۀ «متافیزیکا»، 2021، سال چهارم، شمارۀ اول، شمارۀ پیاپی 13

آنار گافاراف
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
خانواده به عنوان یک ارزش در متن منبع اخلاق: تحلیلی با محوریت نصیرالدین طوسی (به ترکی)
مشاهده و دانلود مقاله

زائور ممداف
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
تنظیم قانونی جوامع علمی (به زبان آذربایجانی)
مشاهده و دانلود مقاله

شفق احمداوا
https://orcid.org/0000-0002-8671-5757
ماهیت درگیری‌های سیاسی و نقش اطلاعات در حل آنها (به زبان آذربایجانی)
مشاهده و دانلود مقاله

اسلام محمد عبدالفتاح
https://orcid.org/0000-0002-9456-8961
تصویر جامعه ترکیه در ادبیات بیوگرافیک آیفر تونچ (به زبان عربی)
مشاهده و دانلود مقاله

صمد بایرام‌زاده
https://orcid.org/0000-0001-6933-7021
نقش انوشیروان ابراهیمی در جنبش ملی دموکرات آذربایجان جنوبی (به زبان آذربایجانی)
مشاهده و دانلود مقاله

عبدالله حسینی اسکندیان
https://orcid.org/0000-0003-2318-022X
معصومه رجب نژادیان
https://orcid.org/0000-0002-0417-381X
بررسی مقایسه ای مسئله شرور در اندیشه آگوستین قدیس و جان هیک (به زبان انگلیسی)
مشاهده و دانلود مقاله
 

  • Tarix:2021-09-17