ارتباط با ما


آدرس: جمهوری آذربایجان، شهر باکو، حسن بیگ زردابی، 92A، 353 
کد پستی: AZ1122
تلفن: 70 39 760 55 00994
ایمیل: metafizika.az@mail.ru
وبسایت: Metafizikajurnali.az
صفحۀ رسمی فیسبوک: https://www.facebook.com/Metafizikajurnali/
گروه رسمی فیسبوک: https://www.facebook.com/groups/138473553471336/
صفحه در آکادمیا.ادو: Academia.edu/MetafizikaJournal

  • Tarix:2018-08-03