Xəbərlər

“HISTORY OF SCIENCE” Jurnalının üçüncü sayı (2021/1) işıq üzü görüb

“HISTORY OF SCIENCE” jurnalının 2021-ci il üçün birinci sayı işıq üzü görüb. Jurnalın bu sayında yerli məqalələr ilə bərabər bir sıra xarici ölkələrin tədqiqatçılarının elmi məqalələri də çap edilib. Jurnalının bu sayında (2021, Cild 2, Say 1, Sıra 3) yeddi məqalə və bir elmi müsahibə nəşr edilib.
Jurnalın bu sayında aşağıdakı məqalələr yer alıb:
1. Nəsibə Mirzəyeva – QIPÇAQ-MONQOL ETNİK BAĞLILIĞI HAQQINDA
2. Xəyalə Mürsəliyeva – NİZAMİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” ƏSƏRİNDƏ RƏNG ADLARININ SEMANTİK STRUKTURU
3. Ziyad Əmrahov – İRƏVAN QƏZASININ ƏHALİSİNİN ETNİK TƏRKİBİ (1849-1917-Cİ İLLƏR) (RUSDİLLİ MƏNBƏLƏR ƏSASINDA)
4. Yeganə Əliyeva – ELM GƏLƏCƏK RİFAHIN TƏMİNATÇISIDIR
5. Elnur Kəlbizadə – İRAN - ERMƏNİSTAN: MÜNASİBƏTLƏR VƏ İNDİKATORLAR
6. Sərxan Xavəri, Səfa Qarayev, Hikmət Quliyev – MÜASİR TƏLİM TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİNDƏ FOLKLORDAN İSTİFADƏNİN NƏZƏRİ ASPEKTLƏRİ
7. Tubuxanım Qasımzadə – AZƏRBAYCANIN ŞİRVAN ƏRAZİSİNİN ÇALA-ÇƏMƏN VƏ BATAQLIQ BİTKİLİYİ
8. Müsahibə – Natiq ALLAHVERDİYEV

Məqalələri aşağıdakı linkdən oxuya və yükləyə bilərsiniz:
https://hosj.az/
  • Tarix:2022-01-27