Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
 
Say Ad və Soyad Elmi dərəcəsi, adı və vəzifəsi ORCID E-mail Ölkə və jurnalın sayındakı fəaliyyətləri
1. Ələddin Məlikov Dos.Dr. Baş redaktor  https://orcid.org/0000-0001-5830-6764  aladdin.malikov@mail.ru
+994557603970
 Azərbaycan (1-)
РУ Аладдин Меликов Доц.Др. Главный Редактор  https://orcid.org/0000-0001-5830-6764  aladdin.malikov@mail.ru
+994557603970
 Азербайджан (1-)
2. Şahin Yəhyayev Redaktor   shahin9999@mail.ru  Azərbaycan (14-)
РУ Шахин
Яхьяев
 Редактор   shahin9999@mail.ru  Азербайджан (14-)
3. Aygün Məmmədova Dr. AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - Məsul katib  https://orcid.org/0000-0002-0274-5191  aygun_kons@mail.ru  Azərbaycan (14-)
РУ Айгюн Мамедова Др. – НАНА, Национальный музей истории Азербайджана - Ответственный секретарь  https://orcid.org/0000-0002-0274-5191  aygun_kons@mail.ru  Азербайджан (14-)

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. Prof.Dr. Rafail Həsənov– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(1-)
РУ: Проф. Др. Рафаил Гасанов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(1-)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
 has_rm62@yahoo.com
2. Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz– Kaliforniya Universiteti(ABŞ)(1-)
РУ: Проф. Др. Ольга Лучакова-Шварц– Калифорнийский Университет(США)(1-)
 olouchakova@gmail.com
3. Prof.Dr. Məmməd Əliyev– AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana(Azərbaycan)(13-)
РУ: Проф. Др. Мамед Алиев– НАНА, Центральная научная библиотека(Азербайджан)(13-)
 mamedaliyev@rambler.ru
4. Prof.Dr. Rəbiyyət Aslanova– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(14-)
РУ: Проф. Др. Ребиййет Асланова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(14-)
 rabiyyat.aslan@mail.ru
5. Prof.Dr. Əbülfəzl Kiyaşimşəki– Əmir Kəbir Universiteti (İran) (5-)
РУ: Проф. Др. Абульфазл Кияшимшаки– Технологический Университет Амира Кабира(Иран)(5-)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
 akia45@gmail.com
6. Prof.Dr. Nazif Muhtaroğlu– Bahçeşehir Universiteti (Türkiyə)(1-)
РУ: Проф. Др. Назиф Мухтароглу– Университет Бахчешехир (Турция)(1-)
https://orcid.org/0000-0001-8393-5626
 nazifm81@gmail.com
7. Dos.Dr. Aqil Şirinov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (1-)
РУ: Доц. Др. Агиль Ширинов– Азербайджанский Институт Теологии (Азербайджан) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
 sh_agil@yahoo.com
8. Prof.Dr. P. Francesco Alfieri– Pontific Lateran Universiteti (Vatikan)(1-)
РУ: Проф. Др. П. Франческо Альфиери– Папский Латеранский Университет (Ватикан)(1-)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
 frafrancescoalfieriofm@yahoo.it; alfieri@pul.it
9. Dos.Dr. Səbirə Nemətzadə– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan) (14-)
РУ: Доц. Др. Себире Нематзаде– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (14-)
 sabiranematzade@yahoo.com
10. Dos.Dr. Anar Qafarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (13- )
РУ: Доц. Др. Анар Кафаров– Азербайджанский Институт Теологии (Азербайджан) (13-)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
 a.philosophy@hotmail.com
11. Abyunkt professor. Seyid Həsən Əxlaq– Coppin Dövlət Universiteti (ABŞ) (14-)
РУ: Др. Сайед Хасан Хусайни (Ахлак)– Государственный университет Коппина (США) (14-)
 akhlaq@drakhlaq.com, hussaini@princeton.edu
12. Dr. Sedat Baran– Batman Universiteti (Türkiyə) (15-)
РУ: Др. Седат Баран– Университет Батмана (Турция) (15-)
https://orcid.org/0000-0002-9875-6046
 sedat.baran@batman.edu.tr

TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ
1. Akademik Nailə Vəlixanlı– AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Наиля Велиханлы– НАНА, Национальный музей истории Азербайджана (Азербайджан) (14-)
 aztarmuzey@azhistorymuseum.az
2. Akademik Nərgiz Axundova– AMEA, Tarix İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Наргиз Ахундова– НАНА, Институт истории имени Aббаскули Аги Бакиханова (Азербайджан) (14-)
 nargiz070859@gmail.com
3. Prof.Dr. Kərim Şükürov– AMEA, Tarix İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Проф. Др. Керим Шукюров– НАНА, Институт истории имени Aббаскули Аги Бакихановаи (Азербайджан) (14-)
 kkshukurov@mail.ru 
4. Prof.Dr. Əsədulla Cəfərov– AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Проф. Др. Асадулла Джафаров– НАНА, Инcтитут археологии и этнографии (Азербайджан) (14-)
 nagiyevas@gmail.com
5. Dos.Dr. Pilipçuk Yaroslav Valentinoviç– Milli Pedaqoji Universitet (Ukrayna) (14-)
РУ: Доц. Др. Пилипчук Ярослав– Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова (Украина) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-9809-3166 
 pylypchuk.yaroslav@gmail.com
6. Dos.Dr. Firdovsiyyə Əhmədova– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)  (14-)
РУ: Доц. Др. Фирдосийя Ахмедова– Академия государственного управления при президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (14-)
 fahmedova@rambler.ru
7. Dos.Dr. Dmitry Aleksandroviç Kiriçenko– AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Доц. Др. Дмитрий Александрович Кириченко– НАНА, Инcтитут археологии и этнографии (Азербайджан) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-1045-4159
 dmakirichenko@mail.ru
8. Dos.Dr. Nigar Gözəlova– AMEA, Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц. Др. Нигяр Гезалова– НАНА, Институт истории имени Aббаскули Аги Бакиханова(Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-2749-9556
 nigar22@gmail.com

FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. ​Akademik Nizami Cəfərov– Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi (Azərbaycan)(14-)
РУ: Академик Низами Джафаров– Центр Ататюрка в Азербайджане (Азербайджан)(14-)
 nizamiceferov@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2888-5141
2. Akademik Möhsün Nağısoylu–  AMEA, Dilçilik İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Mохсун Нагисойлу– НАНА, Институт языкознания имени Насими (Азербайджан) (14-)
 dr_mohsun@yahoo.com
3. Prof.Dr. İmamverdi Həmidov– AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Проф. Др. Имамверди Гамидов– НАНА, Институт литературы имени Низами Гянджеви (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
 imamverdi.hamidov@mail.ru
4. Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın– Hacettepe Universiteti (Türkiyə)(1-)
РУ: Проф. Др. Шюкрю Халук Акалын– Университет Хасеттепе (Турция)(1-)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
 sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr
5. Prof.Dr. Nəsrulla Məmmədov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan) (13-)
РУ: Проф. Др. Насрулла Мамедов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(13-)
 nasrullahbdu@mail.ru
6. Dos.Dr. Knyaz Aslan– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц. Др. Князь Аслан– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0003-2710-3758
 knyazaslan@mail.ru
7. Prof.Dr. Nomadi Bartaya– Tiflis Dövlət Universiteti (Gürcüstan)(5-)
РУ: Проф.Др. Номад Бартая– Тбилисский Государственный Университет (Грузия) (5-)
 nomadi.bartaia@tsu.ge
8. Dos.Dr. Cavanşir Yusifli– AMEA, Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц. Др. Джаваншир Юсифли– НАНА, Институт литературы имени Низами Гянджеви (Азербайджан)(14-)
 jyusifli@mail.ru
9. Dr. Seymur Nəsirov– Qahirə Universiteti (Azərbaycan)(15-)
РУ: Др. Сеймур Насиров– Каирский Университет (Азербайджан)(15-)
 seymur.nasirov@gmail.com
10. Dr. Səbuhi Qəhrəmanov– AMEA, Elm Nəşriyyatı (Azərbaycan)(15-)
РУ: Др. Сабухи Гахраманов– НАНА, Издательство “Элм” (Азербайджан)(15-)
 gahramanovsabuhi@gmail.com

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ
1. Dos.Dr. Zaur Məmmədov– AMEA, Elm Tarixi Institutu (Azərbaycan)(13-)
РУ: Проф. Др. Заур Мамедов– НАНА, Институт Истории Науки (Азербайджан)(13-)
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
 zaur1965@gmail.com
2. Dr. İlham Əliyev– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Др. Ильхам Алиев– НАНА, Институт права и прав человека (Азербайджан)(14-)
 ilham-aliyev0@mail.ru
3. Dr. Emin Dadaşov– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Др. Эмин Дадашов– НАНА, Институт права и прав человека (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-1245-4726
 emin.dadashov.00@mail.ru
4. Dos.Dr. Seyid Rza– Hüquq Fakültəsi, Şahed Universiteti (İran)(15-)
РУ: Доц. Др. Сеид Рза Эхсанпур– Шахедский университет (Иран)(15-)
 Ehssanpour@shahed.ac.ir
5. Prof.Dr. Georgi Bidzinoviç Çiladze– Hüquq Fakültəsi, Gürcüstan Universiteti (Gürcüstan)(15-)
РУ: Проф. Др. Георгий Бидзинович Чиладзе– Университет Грузии (Грузия)(15-)
 prof.chiladze@gmail.com
 
 

  • Tarix:2021-09-19