فهرست

مجلۀ «متافیزیکا»، 2021، سال چهارم، شمارۀ دوم، شمارۀ پیاپی 14

إبراهیم باقراف
https://orcid.org/0000-0002-2976-2119
علاءالدین ملک‌اف
https://orcid.org/0000-0001-5830-6764
حدوث نفس و رابطۀ آن با بدن در فلسفۀ ملاصدرا
مشاهده و دانلود مقاله

رستم حاجی‌اف
https://orcid.org/0000-0001-8111-1906
آثار خضر و موسی در سرزمین شیروان
مشاهده و دانلود مقاله

زینب حجم‌اوا
https://orcid.org/0000-0001-5886-0984
تحلیل اجتماعی - روانشناختی رابطه بین ادراک اجتماعی و تعامل آن با هوش هیجانی
مشاهده و دانلود مقاله

عائشه عبدالواحد السيد
https://orcid.org/0000-0003-4620-348X
حروف عربی و ترکی بین صدا و شکل
مشاهده و دانلود مقاله

بهروز گلمالی‌اف
https://orcid.org/0000-0002-4166-8870
جنبه‌های علمی و فلسفی خلاقیت فلسفه ابن سینا
مشاهده و دانلود مقاله

طرلان سیف‌الله‌اف
https://orcid.org/0000-0002-2391-2382
دکتر محمد حسن زمانی
تاريخچه و سير تطور اسلام پژوهي استشراقي در آذربايجان
مشاهده و دانلود مقاله

  • Tarix:2021-06-10