Arxiv

2019, Vol. 2, № 2, Serial № 6 RSS

MƏQALƏLƏR

SOSİAL SİNERGİSTİK İNSTİTUTLAŞMA KONSEPSİYASININ SOSİAL DÖVLƏTDƏ TƏTBİQİ İMKANLARI (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.33
Səadət Məmmədova (s. 7-24)

TÜRK XALQ POEZİYASINDA OPTİMALLIQ PRİNSİPLƏRİ HAQQINDA (Azərb. dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.34
Fəxrəddin Quliyev (s. 25-40)

POSTMODERN DÖVRÜNDƏ İNTEQRASİYA HÜDUDLARI YAXUD ANAMORFOZLA SELFİ (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.35
Heydər Aslanov (s. 41-50)

YÖNƏLİŞLİYİN FORMALAŞMASINDA MƏDƏNİYYƏTİN ROLU (Azərb. dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.36
Şəfahət Abdullayeva (s. 51-66)

CƏLALƏDDİN RUMİ VƏ K.F.DEYVİS TƏFƏKKÜRÜNDƏ MİSTİK TƏCRÜBƏNİN MAHİYYƏT VƏ MÜXTƏLİFLİYİ (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.37
Seyid Müslim Mədəni (s. 67-90)

ONTOLOJİ ARQUMENTİN TƏBYİNLƏRİNİN ARAŞDIRILMASI (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.38
Mübariz İbrahimov (s. 91-114)
 

  • Tarix:2022-01-27