Arxiv

2019, Vol. 2, № 1, Serial № 5 RSS

MƏQALƏLƏR


LÜTFİ ZADƏNİN QEYRİ-SƏLİS ÇOXLUQLAR NƏZƏRİYYƏSİNİN MƏNTİQİ-QNOSEOLOJİ TƏHLİLİ (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.26
Əziz Məmmədov, Fuad Qurbanov (s. 7-29)

HAQQA APARAN ORTAQ YOL NÜMUNƏSİ (ingilis dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.27
Françesko Alfieri (s. 30-36)

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİ FƏLSƏFƏSİNDƏ AĞIL VƏ İMAN MÜNASİBƏTLƏRİNİN TƏHLİLİ (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.28
Ələddin Məlikov (s. 37-57)


FƏLSƏFƏ VƏ İRFANIN TRANSSENDENTAL FƏLSƏFƏDƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.29
Əbülfəzl Kiyaşimşəki (s. 58-74)

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİ FƏLSƏFƏSİNDƏ “NƏFSİN MAHİYYƏTİ VƏ ONUN CİSMANİ HADİSLİYİ” TƏDQİQ VƏ TƏHLİLİ (fars dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.30
Bijən Mənsuri (s. 75-95)

TARİXİ YADDAŞ MƏDƏNİYYƏTİN TƏKAMÜLÜ DİNAMİKASINDA (Azərb. dilində)
DOI: 10.33864/MTFZK.2019.31
Yeganə Rəsulova (s. 96-107)

 

  • Tarix:2022-01-27