Arxiv

2019, Vol. 2, № 4, Serial № 8 RSS

MƏQALƏLƏR

İNSTİTUTLAR VƏ SAHİBKARLIQ (rus dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.46
Rəfail Həsənov (s. 7-26)

ORQAN VƏ HÜCEYRƏ TRANSPLANTASİYASI PROBLEMLƏRİNƏ DÜNYA DİNLƏRİNİN ETİK BAXIŞLARI (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.47
Qəmərxanım Cavadlı (s. 27-50)

MÜASİR DÜŞÜNCƏ TARİXİNDƏ T.HOBBSDAN F.HEGELƏ QƏDƏR ÖZGƏLƏŞMƏ KONSEPSİYASI PROSESİNİN ARAŞDIRILMASI (fars dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.48
Əbdülhüseyn Kəlantəri, Afşin Nikbəxt (s. 51-72)

"ƏRƏFAT ÜL-AŞİQİN VƏ ƏRƏSAT ÜL-ARİFİN" TƏZKİRƏSİ VƏ AZƏRBAYCAN ŞAİRLƏRİ (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.49
Əkrəm Bağırov (s. 73-86)

KƏSİLMƏZLİK İDEYASI RİYAZİ-FƏLSƏFİ İNVARİANT KİMİ (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.50
Eldar Əmirov (s. 87-100)

POSTKAPİTALİZMİN İQTİSADİ, İCTİMAİ-SİYASİ VƏ MƏDƏNİ ƏSASLARI (rus dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.51
MirFərəc Abasov (s. 101-120)

SEYİD CAVAD TƏBATƏBAİNİN İSLAMŞÜNASLIQ ANLAYIŞINA DAİR ÇALIŞMALARI (fars dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.52

Seyid Cavad Miri (s. 121-136)  • Tarix:2022-01-27