Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

METAFİZİKA

Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının

REDAKSİYA HEYƏTİ:

Editorial Board

1. Dos.Dr. Ələddin Məlikov– Baş redaktor– (Azərbaycan)(1-)

EN: Assoc.Prof. Aladdin Malikov– Editor-in-Chief– (Azerbaijan)(1-)

РУ: Доц.Др. Аладдин Меликов– Главный Редактор– (Азербайджан)(1-)

E-mail: aladdin.malikov@mail.ru

+994557603970 

2. Dr. Elnur Mustafayev– Məsul katib– (Azərbaycan)(22-)

РУ: Др. Эльнур Мустафаев– Ответственный секретарь– (Азербайджан)(22-)

3. İbrahim Bağırov– Redaktor– (Azərbaycan)(22-)

РУ: Ибрагим Багиров– Редактор– (Азербайджан)(22-)

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ (PHILOSOPHY, SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY SECTION)

1. Prof.Dr. İlham Məmmədzadə– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

EN: Prof.Dr. Ilham Mammadzada– Institute of Philosophy and Sociology ANAS (Azerbaijan)(19-)

РУ: Проф.Др. Ильхам Мамедзаде– Институт философии и социологии НАНА (Азербайджан)(19-)

2. Prof.Dr. Rafail Həsənov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(1-)

EN: Prof.Dr. Rafail Hasanov– Baku State University (Azerbaijan)(1-)

РУ: Проф.Др. Рафаил Гасанов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(1-)

3. Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz– Kaliforniya Universiteti (ABŞ)(1-)

EN: Prof.Dr. Olga Louchakova-Shwartz– Society for the Phenomenology of Religious Experience (USA, University of California)(1-)

РУ: Проф.Др. Ольга Лучакова-Шварц– Калифорнийский Университет (США)(1-)

4. Dos.Dr. Aqil Şirinov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(1-)

EN: Assoc.Prof. Agil Shirinov– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(1-)

РУ: Доц.Др. Агиль Ширинов– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(1-)

5. Prof.Dr. P.Francesco Alfieri– Pontific Lateran Universiteti (Vatikan)(1-)

EN: Prof.Dr. Francesco Alfieri– Pontifical Lateran University (Vatican)(1-)

РУ: Проф.Др. П.Франческо Альфиери– Папский Латеранский Университет (Ватикан)(1-)

6. Prof.Dr. Məhəmməd Səidimehr– Tərbiyət Müdərris Universiteti (İran)(5-)

EN: Prof.Dr. Mohammad Saeedimehr– Tarbiat Modares University (Iran)(5-)

РУ: Проф.Др. Мухаммед Саидимехр– Университет Тарбиат Модарес (Иран)(5-)

7. Dos.Dr. Anar Qafarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(13- )

EN: Assoc.Prof. Anar Gafarov– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(13-)

РУ: Доц.Др. Анар Гафаров– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(13-)

8. Dr. Seyid Həsən Hüseyni (Əxlaq)– Coppin Dövlət Universiteti (ABŞ)(14-)

EN: Dr. Sayed Hassan Hussaini (Akhlaq)– Coppin State University (USA)(14-)

РУ: Др. Сейид Хасан Хусейни (Ахлак)– Государственный Университет Коппина (США)(14-)

9. Dr. Sedat Baran– Batman Universiteti (Türkiyə)(15-)

EN: Dr. Sedat Baran– Batman University (Turkiye)(15-)

РУ: Др. Седат Баран– Университет Батмана (Турция)(15-)

10. Prof.Dr. Rəna Qədirova– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Rena Gadirova– Baku State University (Azerbaijan)(17-)

РУ: Проф.Др. Рена Гадирова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)

11. Dos.Dr. Rövşən Cavadov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

EN: Assoc.Prof. Rovshan Djavadov– Baku State University (Azerbaijan)(17-)

РУ: Доц.Др. Ровшан Джавадов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)

12. Prof.Dr. Alison Tokita– Monaş Universiteti (Avstraliya)(1-)

EN: Prof. Dr. Alison Tokita– Monash University (Australia)(1-)

РУ: Проф.Др. Элисон Токита– Университет Монаша (Австралия)(1-)

13. Dr. Tacəddin Əsəməddinzadə– Tacikistan İslam İnstitutu (Tacikistan) (5-)

EN: Dr. Tojiddin Asomuddinzoda– Islamic University of Tajikistan (Tajikistan)(5-)

РУ: Др. Тоджиддин Асомуддинзода– Исламский Институт Таджикистана (Таджикистан)(5-)

14. Dr. Seyid Müslim Mədəni– Ğalib Universiteti, (Əfqanıstan)(5-)

EN: Dr. Sayed Moslem Madani– Ghalib University (Afghanistan) (5-)

РУ: Др. Сейид Муслим Мадани– Галибский Университет (Афганистан)(5-)

15. Dos.Dr. Vey Çen– Təbii Elmlər Tarixi İnstitutu, Çin Elmlər Akademiyası (Çin Xalq Respublikası)(5-)

EN: Assoc.Prof. Wei Chen– Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences (China)(5-)

РУ: Доц.Др. Вей Чен– Институт Истории Естественных Наук, Китайская Академия Наук (Китай)(5-)

16. Dos.Dr. Məhərrəm Əliyev– Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan)(17-)

EN: Assoc.Prof. Maharram Aliyev– Azerbaijan State Pedagogical University (Azerbaijan)(17-)

РУ: Доц.Др. Магеррам Алиев– Азербайджанский Государственный Педагогический Университет (Азербайджан)(17-)

17. Dos.Dr. Asəf Qənbərov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

EN: Assoc.Prof. Asaf Ganbarov– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(18-)

РУ: Доц.Др. Асаф Ганберов– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(18-)

18. Dos.Dr. Bəhram Həsənov– Bayburt Universiteti (Azərbaycan)(19- )

EN: Assoc.Prof. Bahram Hasanov– Bayburt University (Azerbaijan)(19-)

РУ: Доц.Др. Бахрам Гасанов– Байбуртский Университет (Азербайджан)(19-)

19. Dr. Daşdəmir Mahmandarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(21-)

EN: Dr. Dashdamır Mahmandarov– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(21-)

РУ: Др.Дашдамир Махмандаров– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(21-)

20. Dr. Mehman İsmayılov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(21- )

РУ: Др.Мехман Исмаилов– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(21-)

21. Prof.Dr. Hasan Özalp– Sivas Cumhuriyyet Universiteti (Türkiyə)(21-)

EN: Prof.Dr. Hasan Özalp– Sivas Cumhuriyet University (Turkiye)(21-)

РУ: Проф.Др. Хасан Озальп– Университет Джумхуриет Сивас (Турция)(21-)

22. Dos.Dr. Olqa Pavlova– Moskva Dövlət Psixoloji və Pedaqoji Universiteti (Rusiya)(21- )

EN: Assoc.Prof. Olga Pavlova– Moscow State Psychological and Pedagogical University (Russia)(21-)

РУ: Доц.Др. Ольга Сергеевна Павлова– Московский государственный психолого-педагогический университет (Россия)(21-)

23. Dr. Radif Mustafayev– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(22-)

EN: Dr. Radif Mustafayev– Institute of Philosophy and Sociology ANAS (Azerbaijan)(22-)

РУ: Др. Радиф Мустафаев– Институт философии и социологии НАНА (Азербайджан)(22-)

24. Dr. Ceyhun Məmmədov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(24-)

EN: Dr. Jeyhun Mammadov– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(24-)

РУ: Др. Джейхун Мамедов– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(24-)

25. Dos.Dr. Füzuli Qurbanov– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(25-)

EN: Assoc.Prof. Fuzuli Gurbanov– Institute of Philosophy and Sociology ANAS (Azerbaijan)(25-)

РУ: Доц.Др. Физули Гурбанов– Институт философии и социологии НАНА (Азербайджан)(25-)

26. Dr. Zəfər Nəcəfov– Milli Müdafiə Universiteti (Azərbaycan)(25-)

EN: Dr. Zafar Najafov– National Defense University (Azerbaijan)(25-)

РУ: Др. Зафар Наджафов– Национальный Университет Защиты (Азербайджан)(25-)

27. Dos.Dr. Leyla Nəzirzadə– Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Azərbaycan)(25-)

EN: Assoc.Prof. Leyla Nazirzada– Azerbaijan State University of Economics (Azerbaijan)(25-)

РУ: Доц.Др. Лейла Назирзаде– Азербайджанский Государственный Экономический Университет (Азербайджан)(25-)

28. Dos.Dr. Ravza Altuntaş Çakır– Mərmərə Universiteti (Türkiyə)(26-)

EN: Assoc.Prof. Ravza Altuntas Cakir– Marmara University (Turkey)(26-)

РУ: Доц.Др. Равза Алтунташ Чакыр– Университет Мармара (Турция)(26-)

TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ (HISTORY, ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY SECTION)

1. Akademik Nailə Vəlixanlı– AR Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (Azərbaycan)(14-)

EN: Academician Naila Velikhanli– National Museum of History of Azerbaijan, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Академик Наиля Велиханлы– Министерство Культуры Азербайджанской Республики Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан)(14-)

2. Akademik Nərgiz Axundova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Academician Nargiz Akhundova– Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Академик Наргиз Ахундова– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА (Азербайджан)(14-)

3. Prof.Dr. Kərim Şükürov– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Prof.Dr. Kerim Shukurov– Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Проф.Др. Керим Шукюров– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА (Азербайджан)(14-)

4. Prof.Dr. Abbas Seyidov– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Аббас Сеидов– Институт Археологии, Этнографии и Антропологии НАНА (Азербайджан)(17-)

5. Dr. Aygün Məmmədova–  AR Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi  (Azərbaycan)(14-)

EN: Dr. Aygun Mammadova– National Museum of History of Azerbaijan (Azerbaijan)(14-)

РУ: Др. Айгюн Мамедова– Министерство Культуры Азербайджанской Республики Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан)(14-)

6. Dos.Dr. Dmitry Kiriçenko– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Assoc.Prof. Dmitriy Aleksandrovich Kirichenko– Institute of Archeology, Ethnography and Anthropology, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Доц.Др. Дмитрий Кириченко– Институт Археологии, Этнографии и Антропологии НАНА (Азербайджан)(14-)

7. Dos.Dr. Nigar Gözəlova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Assoc.Prof. Nigar Gozalova– Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Доц.Др. Нигяр Гезалова– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА (Азербайджан)(14-)

8. Dos.Dr. Fərda Əsədov– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

EN: Assoc.Prof. Farda Asadov– Institute of Oriental Studies named after academican Ziya Buniyatov, ANAS (Azerbaijan) (17-)

РУ: Доц.Др. Фарда Асадов– Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА (Азербайджан)(17-)

9. Dos.Dr. Əfşan Şəfiyeva– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

EN: Assoc.Prof. Afshan Shafiyeva– Institute of Oriental Studies named after academican Ziya Buniyatov, ANAS (Azerbaijan)(18-)

РУ: Доц.Др. Афшан Шафиева– Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА (Азербайджан)(18-)

10. Dos.Dr. Elnurə Əzizova– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

EN: Assoc.Prof. Elnura Azizova– Azerbaijan Institute of Theology (Azerbaijan)(18-)

РУ: Доц.Др. Эльнура Азизова– Институт Теологии Азербайджана (Азербайджан)(18-)

11. Dr. Kairken Adiyet– QEA, Dövlət Tarixi İnstitutu (Qazaxıstan)(19-)

EN: Dr. Kairken Adiyet–  Institute of History of the State of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan)(19-)

РУ: Др. Кайыркен Адиет– Институт истории государства Комитета Науки Министерства Образования и Науки Республики Казахстан (Казахстан)(19-)

12. Dr. Zaur Qasımov– Bonn Universiteti (Almaniya)(20-)

EN: Dr. Zaur Gasimov– University of Bonn (Germany)(20-)

РУ: Др. Заур Гасымов– Боннский Университет (Германия)(20-)

13. Dr. Xanoğlan Hacıyev– Ərdəhan Universiteti (Azərbaycan)(20-)

EN: Dr. Khanoghlan Hajiyev– Ardahan University (Azerbaijan)(20-)

РУ: Др. Ханоглан Гаджиев– Ардаханский Университет (Азербайджан)(20-)

14. Dos.Dr. Şahlar Şərifov– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(21-)

EN: Assoc.Prof. Shahlar Sharifov– Institute of History named after Abbasgulu Agha Bakikhanov, ANAS (Azerbaijan)(21-)

РУ: Доц.Др. Шахлар Шарифов– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА (Азербайджан)(21-)

15. Dos.Dr. Namiq Abuzərov– ADA Universiteti (Azərbaycan)(21-)

EN: Assoc.Prof. Namig Abuzarov– ADA University (Azerbaijan)(21-)

РУ: Доц.Др. Намиг Абузаров– Университет АДА (Азербайджан)(21-)

16. Prof.Dr. Anar İsgəndərov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(21-)

РУ: Проф.Др. Анар Искендеров– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(21-)

17. Dos.Dr. Fərhad Cabbarov– AR Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (Azərbaycan)(22-)

РУ: Доц.Др. Фархад Джаббаров– Министерство Культуры Азербайджанской Республики Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан)(22-)

18. Dos.Dr. Gülər Qafqazlı– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu– (Azərbaycan)(26-)

EN: Assoc.Prof. Gular Gafgazli– Institute of Oriental Studies named after academican Ziya Buniyatov, ANAS (Azerbaijan)(26-)

РУ: Доц.Др. Гюляр Гафгазлы– Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА– (Азербайджан)(26-)

FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ (PHILOLOGY AND PEDAGOGY SECTION)

1. Akademik İsa Həbibbəyli– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

EN: Academician Isa Habibbayli– Institute of Literature, ANAS (Azerbaijan)(19-)

РУ: Академик Иса Габиббейли– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА (Азербайджан)(19-)

2. Akademik Nizami Cəfərov– Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi (Azərbaycan)(14-)

EN: Academician Nizami Jafarov– Ataturk Center in Azerbaijan (Azerbaijan)(14-)

РУ: Академик Низами Джафаров– Центр Ататюрка в Азербайджане (Азербайджан)(14-)

3. Akademik Möhsün Nağısoylu–  AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Academician Mohsun Naghisoylu– Institute of Linguistics named after Nasimi, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Академик Mохсун Нагисойлу– Институт Языкознания имени Насими НАНА (Азербайджан)(14-)

4. Prof.Dr. İmamverdi Həmidov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

EN: Prof.Dr. Imamverdi Hamidov– Institute of Literature named after Nizami Ganjavi, ANAS (Azerbaijan)(14-)

РУ: Проф.Др. Имамверди Гамидов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА (Азербайджан)(14-)

5. Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın– Hacettepe Universiteti (Türkiyə)(1-)

EN: Prof.Dr. Shukru Haluk Akalin– Hacettepe University (Turkiye)(1-)

РУ: Проф.Др. Шюкрю Халук Акалын– Университет Хаджеттепе (Турция)(1-)

6. Prof.Dr. Nomadi Bartaya– Tiflis Dövlət Universiteti (Gürcüstan)(5-)

EN: Prof.Dr. Nomadi Bartaia– Tbilisi State University (Georgia)(5-)

РУ: Проф.Др. Номади Бартая– Тбилисский Государственный Университет (Грузия)(5-)

7. Dr. Seymur Nəsirov– Qahirə Universiteti (Misir)(15-)

EN: Dr. Seymur Nasirov– Cairo University (Egypt)(15-)

РУ: Др. Сеймур Насиров– Каирский Университет (Египет)(15-)

8. Dos.Dr. Əhməd Sami Elaydi– Eyn Şəms Universiteti (Misir)(5-)

EN: Assoc.Prof. Ahmed Sami Elaydy– Ain Shams University (Egypt)(5-)

РУ: Доц.Др. Ахмед Сами Элайди– Университет Айн-Шамс (Египет)(5-)

9. Dos.Dr. Əhməd Yaşıl– Sakarya Universiteti (Türkiyə)(5-)

EN: Assoc.Prof. Ahmet Yeshil– Sakarya University (Turkiye)(5-)

РУ: Доц.Др. Ахмет Яшил– Университет Сакарья (Турция)(5-)

10. Prof.Dr. Aida Qasımova– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(19-)

EN: Prof.Dr. Aida Gasimova– Baku State University (Azerbaijan)(19-)

РУ: Проф.Др. Аида Гасымова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(19-)

12. Prof.Dr. Yakup Civelek– Ankara Yıldırım Beyazıt Universiteti (Türkiyə)(19-)

EN: Prof.Dr. Yakup Civelek– Ankara Yıldırım Beyazıt University (Turkiye)(19-)

РУ: Проф.Др. Якуп Цивелек– Университет Анкары Йылдырым Беязыт (Турция)(19-)

15. Prof.Dr. Bədirxan Əhmədov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(20-)

EN: Prof.Dr. Badirkhan Ahmedly– Institute of Literature, ANAS (Azerbaijan)(20-)

РУ: Проф.Др. Бадирхан Ахмедов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА (Азербайджан)(20-)

16. Prof.Dr. Vaqif Yusifov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(21-)

EN: Prof.Dr. Vaqif Yusifov– Institute of Literature, ANAS (Azerbaijan)(21-)

РУ: Проф.Др. Вагиф Юсифов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА (Азербайджан)(21-)

17. Dr. Kəmalə Ələkbərova– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(22-)

РУ: Др. Кямаля Алекрерова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(22-)

18. Dos.Dr. Elçin İbrahimov– Azərbaycan Dillər Universiteti Türk Dünyası Araşdırmaları Mərkəzi (Azərbaycan)(22-)

РУ: Доц.Др.Эльчин Ибрагимов– Азербайджанский Университет Языков - Центр изучения тюркского мира (Азербайджан)(22-)

19. Prof.Dr. Tofiq Məlikli– Beynəlxalq Türkoloji və Mədəniyyət Fondunun (BTMF) vitse-prezidenti (Azərbaycan)(24-)

EN: Prof.Dr. Tofig Melikli– Vice-president of the International Turkological and Cultural Foundation (BTMF) (Azerbaijan)(24-)

РУ: Проф.Др. Тофик Меликли – Вице-президент Международного тюркологического и культурного фонда (BTMF) (Азербайджан)(24-)

20. Dos.Dr. Şakir Albalıyev– AMEA, Folklor İnstitutunun “Mifologiya” şöbəsi (Azərbaycan)(25-)

EN: Assoc.Prof. Shakir Albaliyev– Institute of Folklore, ANAS (Azerbaijan)(25-)

РУ: Доц.Др Шакир Албалыев– Институт фольклора НАНА (Азербайджан)(25-)

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ (LAW AND POLITICAL SCIENCES SECTION)

1. Dos.Dr. Zaur Məmmədov– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(13-)

EN: Assoc.Prof. Zaur Mammadov– Institute of Oriental Studies named after academican Ziya Buniyatov, ANAS (Azerbaijan)(13-)

РУ: Доц.Др. Заур Мамедов– Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА (Азербайджан)(13-)

2. Dr. İlham Əliyev– Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu publik hüquqi şəxs (Azərbaycan)(14-)

EN: Dr. Ilham Aliyev– Institute of Law and Human Rights public legal entity (Azerbaijan)(14-)

РУ: Др. Ильхам Алиев– Институт права и прав человека публичное юридическое лицо (Азербайджан)(14-)

3. Dos.Dr. Seyid Rza Ehsanpur– Şahed Universiteti (İran)(15-)

EN: Assoc.Prof. Seyed Reza Ehsanpour– Shahed University (Iran)(15-)

РУ: Доц.Др. Сеид Рза Эхсанпур– Университет Шахеда (Иран)(15-)

4. Prof.Dr. Georgi Çiladze– Gürcüstan Universiteti (Gürcüstan)(15-)

EN: Prof.Dr. George Bidzinovich Chiladze– University of Georgia (Georgia)(15-)

РУ: Проф.Др. Георгий Чиладзе– Университет Грузии (Грузия)(15-)

5. Prof.Dr. İlham Rəhimov– AAK-ın hüquq elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədri (Azərbaycan)(16-)

EN: Prof.Dr. Ilham Rahimov– The Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan (Azerbaijan)(16-)

РУ: Проф.Др. Ильхам Рагимов– Председатель Экспертного Совета по правовым наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (16-)

6. Prof.Dr. Kamil Səlimov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Kamil Salimov– Baku State University (Azerbaijan)(17-)

РУ: Проф.Др. Кямиль Салимов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)

7. Prof.Dr. Namiq Əliyev– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Namiq Aliyev– Academy of Public Administration under the President of the Republic of Azerbaijan (Azerbaijan)(17-)

РУ: Проф.Др. Намиг Алиев– Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (17-)

8. Prof.Dr. Ağalar Abbasbəyli– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Agalar Abbasbeyli– Baku State University (Azerbaijan) (17-)

РУ: Проф.Др. Агалар Аббасбейли– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)

9. Dos.Dr. Ramilə Dadaşova– AMEA, Qafqazşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

EN: Assoc.Prof. Ramila Dadashova– Institute of the Caucasian Studies, ANAS (Azerbaijan)(17-)

РУ: Доц.Др. Рамиля Дадашова– Институт Кавказоведения НАНА (Азербайджан)(17-)

10. Prof.Dr. Səidə Həsənzadə– Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu publik hüquqi şəxs (Azərbaycan)(18-)

EN: Prof.Dr. Saida Hasanzade- Institute of Law and Human Rights public legal entity (Azerbaijan)(18-)

РУ: Проф.Др. Саида Гасанзаде– Институт права и прав человека публичное юридическое лицо (Азербайджан)(18-)

11. Prof.Dr. Mutazz Muhyi Əbdulhəmid– İraq Respublikası Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Direktoru (İraq)(19-)

EN: Prof.Dr. Mutazz Muhyi Abdulhamid– Head of the Center for Strategic Studies of the Republic of Iraq (Iraq)(19-)

РУ: Проф.Др. Мутазз Мухий Абдулхамид– Директор Центра стратегических исследований Республики Ирак (Ирак)(19-)

12. Dos.Dr. Zaur Əliyev– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(22-)

РУ: Доц.Др. Заур Алиев– Институт философии и социологии НАНА (Азербайджан)(22-)

13. Dos.Dr. Nərmin Həsənova– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(22-)

РУ: Доц.Др. Нармин Гасанова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(22-)

İQTİSADİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ (ECONOMICAL SCIENCES SECTION)

1. Prof.Dr. Gülşən Yüzbaşıyeva– AR ETN İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Gulshan Yuzbashiyeva– Institute of Economy (Azerbaijan)(17-)

РУ: Проф.Др. Гюльшан Юзбашиева– Институт Экономики (Азербайджан)(17-)

2. Dos.Dr. Rəsmiyyə Abdullayeva– AR ETN İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

EN: Assoc.Prof. Rasmiyya Abdullayeva– Institute of Economy (Azerbaijan)(17-)

РУ: Доц.Др. Расмия Абдуллаева– Институт Экономики (Азербайджан)(17-)

3. Prof.Dr. Rəna Sultanova– AR ETN İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

EN: Prof.Dr. Rena Sultanova– Institute of Economy (Azerbaijan)(17-)

РУ: Проф.Др. Рена Султанова– Институт Экономики (Азербайджан)(17-)

4. Prof.Dr. Adəm Kalça– Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiyə)(17-)

EN: Prof.Dr. Adem Kalca– Karadeniz Technical University (Turkiye)(17-)

РУ: Проф.Др. Адам Калча– Караденизский Технический Университет (Турция)(17-)

5. Dos.Dr. Maksim Markov– G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Universiteti (Rusiya)(18-)

EN: Assoc.Prof. Maxim Markov– Plekhanov Russian University of Economics (Russia)(18-)

РУ: Доц.Др. Максим Марков– Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова (Россия)(18-)

6. Dos.Dr. Radoslav Kupçik– Vrotslav Universiteti (Polşa)(18-)

EN: Assoc.Prof. Radoslaw Kupczyk– University of Wroclaw (Poland)(18-)

Доц.Др. Радослав Купчик– Вроцлавский Университет (Польша)(18-)

7. Dos.Dr. Anar Rza– Bakı Mühəndislik Universiteti (Azərbaycan)(19-)

EN: Assoc.Prof. Anar Rza– Baku Engineering University (Azerbaijan)(19-)

РУ: Доц.Др. Анар Рза– Бакинский Инженерный Университет (Азербайджан)(19-)

8. Prof.Dr. Rasim Həsənov– Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Azərbaycan)(19-)

EN: Prof.Dr. Rasim Hasanov– Azerbaijan State University of Economics (Azerbaijan)(19-)

РУ: Проф.Др. Расим Гасанов– Азербайджанский Государственный Экономический Университет (Азербайджан)(19-)

9. Prof.Dr. Xanlar Mahmudov– Poltava Dövlət Aqrar Universiteti (Ukrayna)(20-)

EN: Prof.Dr. Khanlar Makhmudov– Poltava State Agrarian University (Ukraine)(20-)

РУ: Проф.Др. Ханлар Махмудов– Полтавский Государственный Аграрный Университет (Украина)(20-)

10. Prof.Dr. Rəşad Muradov– Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Azərbaycan)(20-)

РУ: Проф.Др. Рашад Мурадов– Азербайджанский Государственный Экономический Университет (Азербайджан)(20-)

11. Dr. Fail Kazımov –  AR ETN İdarəetmə Sistemləri İnstitutu (Azərbaycan)(20-)

EN: Dr. Fail Kazimov– Institute of Control Systems (Azerbaijan)(20-)

РУ: Др. Фаил Казимов– Институт Систем Управления (Азербайджан)(20-)

SƏNƏTŞÜNASLIQ VƏ MEMARLIQ ELMLƏRİ ÜZRƏ (ARTS AND ARCHITECTURE SECTION)

1. Prof.Dr. Könül Nəsirova– Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)(18-)

EN: Prof.Dr. Konul Nasirova– Baku Academy of Music (Azerbaijan) (18-)

РУ: Проф.Др. Конуль Насирова– Бакинская Музыкальная Академия имени У.Гаджибейли (Азербайджан)(18-)

2. Prof.Dr. Rayihə Əmənzadə– AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

EN: Prof.Dr. Rayiha Amanzadeh– Institute of Architecture and Art, ANAS (Azerbaijan) (18-)

РУ: Проф.Др. Райиха Аманзаде– Институт Архитектуры и Искусства НАНА (Азербайджан)(18-)

3. Prof.Dr. İlham Ənvəroğlu– Səlcuq Universiteti (Türkiyə)(18-)

EN: Prof.Dr. Ilham Enveroglu– Selçuk University (Turkiye)(18-)

РУ: Проф.Др. Ильхам Энвероглу– Сельджукский Университет (Турция)(18-)

4. Prof.Dr. Şaiq Məmmədov– Gəncə Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(18-)

EN: Prof.Dr. Shaig Mammadov– Baku Academy of Music (Azerbaijan) (18-)

РУ: Проф.Др. Шаиг Мамедов– Гянджинский Государственный Университет (Азербайджан)(18-)

5. Prof.Dr. Kamola Nişanova– Təsviri sənət və Dizayn Milli İnstitutunun «Muzeyşünaslıq» kafedrasının müdiri (Özbəkistan)(18-)

EN: Prof.Dr. Kamola Nishanova– Head of department “Museology” of the National Institute of Fine Arts and Design Named after K.Behzad (Uzbekistan) (18-)

РУ: Проф.Др. Камола Нишанова– Заведующая кафедрой «Музееведения» Национального Института Художеств и Дизайна имени К.Бехзада (Узбекистан)(18-)

6. Dos.Dr. Vüqar Kərimli– AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

EN: Assoc.Prof. Vugar Karimli– Institute of Architecture and Art, ANAS (Azerbaijan)(19-)

РУ: Доц.Др. Вюгар Каримли– Институт Архитектуры и Искусства НАНА (Азербайджан)(19-)

7. Prof.Dr. Bahəddin Xəlilov– Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (Azərbaycan)(22-)

РУ: Проф.Др. Бахаддин Халилов– Азербайджанский Государственный Аграрный Университет (Азербайджан)(22-)

Texniki redaktor və kompüter tərtibatı (Technical editor & computer design)

Məhəmmədəli Məlikov (Mahammadali Malikov)

  • Tarix:2022-01-27