Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

“METAFİZİKA”
Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının
REDAKSİYA HEYƏTİ:
 
 
1. Ələddin Məlikov (Dos.Dr.) Baş redaktor (Azərbaycan)(1-)
РУ: Аладдин Меликов (Доц.Др.)– Главный Редактор– (Азербайджан)(1-)
E-mail: aladdin.malikov@mail.ru
+994557603970 
2. Əfşan Şəfiyeva (Dos.Dr)– Məsul katib– (Azərbaycan)(18-)
РУ: Афшан Шафиева (Доц.Др.) Ответственный секретарь (Азербайджан)(18-)
https://orcid.org/0000-0002-1763-1023
E-mail: afshanshafiyeva@yahoo.com
 
FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. Prof.Dr. Rafail Həsənov
 Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(1-)
РУ: Проф.Др. Рафаил Гасанов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(1-)
https://orcid.org/0000-0002-2571-4443
E-mail: has_rm62@yahoo.com
2. Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz– Kaliforniya Universiteti(ABŞ)(1-)
РУ: Проф.Др. Ольга Лучакова-Шварц– Калифорнийский Университет(США)(1-)
E-mail: olouchakova@gmail.com
3. Prof.Dr. Məmməd Əliyev– AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana(Azərbaycan)(13-)
РУ: Проф.Др. Мамед Алиев– НАНА, Центральная научная библиотека(Азербайджан)(13-)
E-mail: mamedaliyev@rambler.ru
4. Prof.Dr. Rəbiyyət Aslanova– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(14-)
РУ: Проф.Др. Ребиййет Асланова– Бакинский Государственный Университет(Азербайджан)(14-)
E-mail: rabiyyat.aslan@mail.ru
5. Prof.Dr. Məhəmməd Səidimehr– Tərbiyət Müdərris Universiteti (İran)(5-)
РУ: Проф.Др. Мухаммед Саидимехр Университет Тарбиат Модарес(Иран)(5-)
E-mail: saeedimehr@yahoo.com
6. Prof.Dr. Əbülfəzl Kiyaşimşəki– Əmir Kəbir Texniki Universiteti (İran)(5-)
РУ: Проф.Др. Абульфазл Кияшимшаки– Технологический Университет Амира Кабира(Иран)(5-)
https://orcid.org/0000-0003-2550-9631
E-mail: akia45@gmail.com
7. Prof.Dr. Nazif Muhtaroğlu– Bahçeşehir Universiteti (Türkiyə)(1-)
РУ: Проф.Др. Назиф Мухтароглу– Университет Бахчешехир(Турция)(1-)
https://orcid.org/0000-0001-8393-5626
E-mail: nazifm81@gmail.com
8. Dos.Dr. Aqil Şirinov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (1-)
РУ: Доц.Др. Агиль Ширинов– Институт Теологии Азербай
джана(Азербайджан) (1-)
https://orcid.org/0000-0001-6835-8429
E-mail: sh_agil@yahoo.com
9. Prof.Dr. P.Francesco Alfieri– Pontific Lateran Universiteti (Vatikan)(1-)
РУ: Проф.Др. П.Франческо Альфиери– Папский Латеранский Университет(Ватикан)(1-)
https://orcid.org/0000-0001-5775-1073
E-mail: frafrancescoalfieriofm@yahoo.it; alfieri@pul.it
10. Dos.Dr. Səbirə Nemətzadə– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц.Др. Себире Нематзаде– Бакинский Государственный Университет(Азербайджан)(14-)
E-mail: sabiranematzade@yahoo.com
11. Dos.Dr. Anar Qafarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (13- )
РУ: Доц.Др. Анар Гафаров– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(13-)
https://orcid.org/0000-0002-3113-1287
E-mail: a.philosophy@hotmail.com
12. Dr. Seyid Həsən Hüseyni (Əxlaq)– Coppin Dövlət Universiteti (ABŞ) (14-)
РУ: 
Др. Сейид Хасан Хусейни (Ахлак)– Государственный Университет Коппина (США) (14-)
E-mail: shussaini@coppin.edu
13. Dr. Sedat Baran– Batman Universiteti (Türkiyə) (15-)
РУ: Др. Седат Баран– Университет Батмана (Турция) (15-)
https://orcid.org/0000-0002-9875-6046
E-mail: sedat.baran@batman.edu.tr
14. Prof.Dr. Rəna Qədirova– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др.Рена Гадирова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)
E-mail: rena_09@inbox.ru
15. Dos.Dr. Rövşən Cavadov– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(17-)
РУ: Доц.Др.Ровшан Джавадов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)
E-mail: cavadov@rambler.ru
16. Prof.Dr. Alison Tokita– Monaş Universiteti (Avstraliya)(1-)
РУ: Проф.Др. Элисон Токита– Университет Монаша (Австралия)(1-)
E-mail: alison.tokita@monash.edu
17. Dr. Tacəddin Əsəməddinzadə– Tacikistan İslam İnstitutu (Tacikistan) (5-)
РУ: Др. Тоджиддин АсомуддинзодаИсламский Институт Таджикистана (Таджикистан) (5-)
E-mail: saidhesam@mail.ru
18. Dr. Seyid Müslim Mədəni– Ğalib Universiteti, (Əfqanıstan)(5-)
РУ: Др. Сейид Муслим МаданиГалибский Университет (Афганистан)(5-)
E-mail: moslem.madani@gmail.com
19. Dos.Dr. Vey Çen– Təbii Elmlər Tarixi İnstitutu, Çin Elmlər Akademiyası (Çin Xalq Respublikası) (5-)
РУ: Доц.Др. Вей ЧенИнститут Истории Естественных Наук, Китайская Академия Наук (Китай)(5-)
20. Dos.Dr. Məhərrəm Əliyev– Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan) (17-)
РУ: Доц.Др. Магеррам Алиев– 
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет(Азербайджан) (17-)
https://orcid.org/0000-0002-3762-8745
E-mail: m_a_1977@mail.ru
 
 
TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ
1. Akademik Nailə Vəlixanlı– AMEA, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Наиля Велиханлы– НАНА, Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан) (14-)
E-mail: aztarmuzey@azhistorymuseum.az
2. Akademik Nərgiz Axundova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Наргиз Ахундова– НАНА, Институт Истории имени A.А.Бакиханова (Азербайджан) (14-)
E-mail: nargiz070859@gmail.com
3. Prof.Dr. Kərim Şükürov– AMEA, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Проф.Др. Керим Шукюров– НАНА, Институт Истории имени A.А.Бакиханова (Азербайджан) (14-)
E-mail: kkshukurov@mail.ru 
4. Prof.Dr. Abbas Seyidov– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan) (17-)
E-mail: abbas.seyidov@gmail.com
РУ: Проф.Др. Аббас Сеидов– НАНА, Институт Археологии, Этнографии и Антропологии (Азербайджан) (17-)
5. Prof.Dr. Əsədulla Cəfərov– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Проф.Др. Асадулла Джафаров– НАНА, Институт Археологии, Этнографии и Антропологии (Азербайджан)(14-)
E-mail: nagiyevas@gmail.com
6. 
Dos.Dr. Yaroslav Pilipçuk– M.P.Draqomanov adına Milli Pedaqoji Universitet (Ukrayna)(14-)
РУ: Доц.Др. Ярослав Пилипчук– Национальный Педагогический Университет имени М.П.Драгоманова(Украина)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-9809-3166 
E-mail: pylypchuk.yaroslav@gmail.com
7. Dos.Dr. Firdovsiyyə Əhmədova– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)  (14-)
РУ: Доц.Др. Фирдовсия Ахмедова– Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (14-)
E-mail: fahmedova@rambler.ru
8. Dos.Dr. Dmitry Kiriçenko– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Доц.Др. Дмитрий Кириченко– НАНА, Институт Археологии, Этнографии и Антропологии (Азербайджан) (14-)
https://orcid.org/0000-0002-1045-4159
E-mail: dmakirichenko@mail.ru
9. Dos.Dr. Nigar Gözəlova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц.Др. Нигяр Гезалова– НАНА, Институт Истории имени A.А.Бакиханова(Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-2749-9556
E-mail: nigar22@gmail.com
10. Dos.Dr. Fərda Əsədov– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Доц.Др. Фарда Асадов– НАНА, Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова(Азербайджан)(17)
E-mail: asadovfm@hotmail.com
11. Prof.Dr. Aygün Əttar– Girəsun Universiteti (Türkiyə)(5-)
РУ: Проф.Др. Айгюн Аттар Гиресунский Университет (Турция)(5-)
 
 
FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. ​Akademik Nizami Cəfərov– Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi (Azərbaycan)(14-)
РУ: Академик Низами Джафаров– Центр Ататюрка в Азербайджане (Азербайджан)(14-)
E-mail: nizamiceferov@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-2888-5141
2. Akademik Möhsün Nağısoylu–  AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu (Azərbaycan) (14-)
РУ: Академик Mохсун Нагисойлу– НАНА, Институт Языкознания имени Насими (Азербайджан) (14-)
E-mail: dr_mohsun@yahoo.com
3. Prof.Dr. İmamverdi Həmidov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Проф.Др. Имамверди Гамидов– НАНА, Институт Литературы имени Низами Гянджеви (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-9241-1100
E-mail: imamverdi.hamidov@mail.ru
4. Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın– Hacettepe Universiteti (Türkiyə)(1-)
РУ: Проф.Др. Шюкрю Халук Акалын– Университет Хаджеттепе(Турция)(1-)
https://orcid.org/0000-0002-5313-1763
E-mail: sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr
5. Prof.Dr. Nəsrulla Məmmədov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan) (13-)
РУ: Проф.Др. Насрулла Мамедов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(13-)
E-mail: nasrullahbdu@mail.ru
6. Dos.Dr. Knyaz Aslan– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц.Др. Князь Аслан– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0003-2710-3758
E-mail: knyazaslan@mail.ru
7. Prof.Dr. Nomadi Bartaya– Tiflis Dövlət Universiteti (Gürcüstan)(5-)
РУ: Проф.Др. Номади Бартая– Тбилисский Государственный Университет (Грузия) (5-)
E-mail: nomadi.bartaia@tsu.ge
8. Dos.Dr. Cavanşir Yusifli– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Доц.Др. Джаваншир Юсифли– НАНА, Институт Литературы имени Низами Гянджеви (Азербайджан)(14-)
E-mail: jyusifli@mail.ru
9. Dr. Seymur Nəsirov– Qahirə Universiteti (Azərbaycan)(15-)
РУ: Др. Сеймур Насиров– Каирский Университет (Азербайджан)(15-)
E-mail: seymur.nasirov@gmail.com
10. Dr. Səbuhi Qəhrəmanov– AMEA, “Elm” nəşriyyatı (Azərbaycan)(15-)
РУ: Др. Сабухи Гахраманов– НАНА, издательство “Элм” (Азербайджан)(15-)
E-mail: gahramanovsabuhi@gmail.com
11. Dos.Dr. Əhməd Sami Elaydi– Eyn Şəms Universiteti (Misir)(5-)
https://orcid.org/0000-0001-6090-1044
РУ: Доц.Др. Ахмед Сами Элайди (Египет)(5-)
E-mail: ahmedsami79@yahoo.com
12. Dos.Dr. Əhməd Yaşıl– Sakarya Universiteti (Türkiyə) (5-)
https://orcid.org/0000-0002-0606-5177
РУ: Доц.Др. Ахмет Яшил– Университет Сакарья (Турция)(5-)
E-mail: ahmetyesil@sakarya.edu.tr
 

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ
1. Dos.Dr. Zaur Məmmədov– AMEA, Elm Tarixi Institutu (Azərbaycan)(13-)
РУ: Доц.Др. Заур Мамедов– НАНА, Институт Истории Науки (Азербайджан)(13-)
https://orcid.org/0000-0003-3953-0175
E-mail: zaur1965@gmail.com
2. Dr. İlham Əliyev– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Др. Ильхам Алиев– НАНА, Институт Права и Прав Человека (Азербайджан)(14-)
E-mail: ilham-aliyev0@mail.ru
3. Dr. Emin Dadaşov– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)
РУ: Др. Эмин Дадашов– НАНА, Институт Права и Прав Человека (Азербайджан)(14-)
https://orcid.org/0000-0002-1245-4726
E-mail: emin.dadashov.00@mail.ru
4. Dos.Dr. Seyid Rza Ehsanpur– Şahed Universiteti (İran)(15-)
РУ: Доц.Др. Сеид Рза Эхсанпур– Университет Шахеда (Иран)(15-)
E-mail: ehssanpour@shahed.ac.ir
5. Prof.Dr. Georgi Çiladze– Gürcüstan Universiteti (Gürcüstan)(15-)
РУ: Проф.Др. Георгий Чиладзе– Университет Грузии (Грузия)(15-)
E-mail: prof.chiladze@gmail.com
6. Prof.Dr. İlham Rəhimov– AAK-ın hüquq elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədri (Azərbaycan)(16-)
РУ: Проф.Др. Ильхам Рагимов– Председатель Экспертного Совета по правовым наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (16-)
7. Prof.Dr. Kamil Səlimov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Кямиль Салимов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)
8. Prof.Dr. Namiq Əliyev– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Намиг Алиев– Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (17-)
9. Prof.Dr. Ağalar Abbasbəyli– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Агалар Аббасбейли– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)
10. Dos.Dr. Ramilə Dadaşova– AMEA, Qafqazşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Доц.Др. Рамиля Дадашова- НАНА, Институт Кавказоведения (Азербайджан)(17-)
 
İQTİSADİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. Prof.Dr. Gülşən Yüzbaşıyeva AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Гюльшан Юзбашиева– НАНА, Институт Экономики (Азербайджан)(17-)
E-mail: shobe5252@mail.ru
2. Dos.Dr. Rəsmiyyə Abdullayeva AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Доц.Др. Расмия Абдуллаева– НАНА, Институт Экономики (Азербайджан)(17-)
E-mail: resmiyye2002@mail.ru
3. Prof.Dr. Rəna Sultanova AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Рена Султанова– НАНА, Институт Экономики (Азербайджан)(17-)
E-mail: rena-sp@mail.ru
4. Prof.Dr. Akif Musayev AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)
РУ: Проф.Др. Акиф Мусаев– НАНА, Институт Экономики (Азербайджан)(17-)
E-mail: akif.musayev@gmail.com
5. Prof.Dr. Adəm Kalça Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiyə)(17-)
РУ: Проф.Др. Адам Калча– Караденизский Технический Университет (Турция)(17-)
E-mail: akalca@ktu.edu.tr
6. Dos.Dr. Maksim Markov G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Universiteti (Rusiya)(18-)
РУ: Доц.Др. Максим Марков– Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова (Россия)(18-)
E-mail: maksim-markov@mail.ru
 
SƏNƏTŞÜNASLIQ VƏ MEMARLIQ ELMLƏRİ ÜZRƏ
1. Prof.Dr. Könül Nəsirova– Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)(18-)
РУ: Проф.Др.Конуль Насирова– Бакинская Музыкальная Академия имени У.Гаджибейли (Азербайджан)(18-)
E-mail: perfice139@gmail.com
2. Prof.Dr. Rayihə Əmənzadə AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)(18-)
РУ: Проф.Др.Райиха Аманзаде– НАНА, Институт Архитектуры и Искусства (Азербайджан)(18-)
E-mail: 
3. Prof.Dr. İlham Ənvəroğlu Səlcuq Universiteti (Türkiyə)(18-)
РУ: Проф.Др.Ильхам Энвероглу– Сельджукский Университет (Турция)(18-)
E-mail: ilhamenveroglu@hotmail.com
4. Prof.Dr. Şaiq Məmmədov Gəncə Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(18-)
РУ: Проф.Др.Шаиг Мамедов– Гянджинский Государственный Университет (Азербайджан)(18-)
E-mail: shaiqm978@gmail.com
5. Prof.Dr. Kamola NişanovaTəsviri sənət və Dizayn Milli İnstitutunun «Muzeyşünaslıq» kafedrasının müdiri (Özbəkistan)(18-)
РУ: Проф.Др.Камола НишановаЗаведующая кафедрой «Музееведения» Национального Института Художеств и Дизайна имени К.Бехзада (Узбекистан)(18-)
E-mail: kamola.n1978@gmail.com
 
 
 
 
Redaktor: Şahin Yəhyayev
Kompüter tərtibatı: Məhəmmədəli Məlikov
 
 
 
 
 
 
  • Tarix:2022-01-27