Redaksiya heyətinin üzvləri

Redaksiya heyətinin üzvləri
 

METAFİZİKA

Beynəlxalq Fəlsəfi və Fənlərarası Araşdırmalar Jurnalının

REDAKSİYA HEYƏTİ:

1. Dos.Dr. Ələddin Məlikov– Baş redaktor– (Azərbaycan)(1-)

РУ: Доц.Др. Аладдин Меликов– Главный Редактор– (Азербайджан)(1-)

https://orcid.org/0000-0001-5830-6764

E-mail: aladdin.malikov@mail.ru

+994557603970 

2. Dos.Dr. Əfşan Şəfiyeva– Məsul katib– (Azərbaycan)(18-)

РУ: Доц.Др. Афшан Шафиева– Ответственный секретарь– (Азербайджан)(18-)

https://orcid.org/0000-0002-1763-1023

 

FƏLSƏFƏ, SOSİOLOGİYA VƏ PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ ÜZRƏ

1. Prof.Dr. Rafail Həsənov– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(1-)

РУ: Проф.Др. Рафаил Гасанов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(1-)

https://orcid.org/0000-0002-2571-4443

2. Prof.Dr. Olga Louchakova-Schwartz– Kaliforniya Universiteti(ABŞ(1-)

РУ: Проф.Др. Ольга Лучакова-Шварц– Калифорнийский Университет(США)(1-)

3. Prof.Dr. Məhəmməd Səidimehr– Tərbiyət Müdərris Universiteti (İran)(5-)

РУ: Проф.Др. Мухаммед Саидимехр– Университет Тарбиат Модарес(Иран)(5-)

https://orcid.org/0000-0003-4663-5792

4. Dos.Dr. Aqil Şirinov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(1-)

РУ: Доц.Др. Агиль Ширинов– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(1-)

https://orcid.org/0000-0001-6835-8429

5. Prof.Dr. P.Francesco Alfieri– Pontific Lateran Universiteti (Vatikan)(1-)

РУ: Проф.Др. П.Франческо Альфиери– Папский Латеранский Университет(Ватикан)(1-)

https://orcid.org/0000-0001-5775-1073

6. Dos.Dr. Anar Qafarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan) (13- )

РУ: Доц.Др. Анар Гафаров– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(13-)

https://orcid.org/0000-0002-3113-1287

7. Dr. Seyid Həsən Hüseyni (Əxlaq)– Coppin Dövlət Universiteti (ABŞ)(14-)

РУ: Др. Сейид Хасан Хусейни (Ахлак)– Государственный Университет Коппина (США)(14-)

8. Dr. Sedat Baran– Batman Universiteti (Türkiyə)(15-)

РУ: Др. Седат Баран– Университет Батмана (Турция)(15-)

https://orcid.org/0000-0002-9875-6046

9. Prof.Dr. Rəna Qədirova– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Рена Гадирова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)

10. Dos.Dr. Rövşən Cavadov– Bakı Dövlət Universiteti(Azərbaycan)(17-)

РУ: Доц.Др. Ровшан Джавадов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(17-)

11. Prof.Dr. Alison Tokita– Monaş Universiteti (Avstraliya)(1-)

РУ: Проф.Др. Элисон Токита– Университет Монаша (Австралия)(1-)

12. Dr. Tacəddin Əsəməddinzadə– Tacikistan İslam İnstitutu (Tacikistan) (5-)

РУ: Др. Тоджиддин Асомуддинзода– Исламский Институт Таджикистана (Таджикистан)(5-)

https://orcid.org/0000-0002-8198-7139

13. Dr. Seyid Müslim Mədəni– Ğalib Universiteti, (Əfqanıstan)(5-)

РУ: Др. Сейид Муслим Мадани–Галибский Университет (Афганистан)(5-)

https://orcid.org/0000-0003-2560-9827

14. Dos.Dr. Vey Çen– Təbii Elmlər Tarixi İnstitutu, Çin Elmlər Akademiyası (Çin Xalq Respublikası)(5-)

РУ: Доц.Др. Вей Чен– Институт Истории Естественных Наук, Китайская Академия Наук (Китай)(5-)

https://orcid.org/0000-0002-3949-383X

15. Dos.Dr. Məhərrəm Əliyev– Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan)(17-)

РУ: Доц.Др. Магеррам Алиев– Азербайджанский Государственный Педагогический Университет(Азербайджан)(17-)

https://orcid.org/0000-0002-3762-8745

16. Dos.Dr. Asəf Qənbərov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(18- )

РУ: Доц.Др. Асаф Ганберов– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(18-)

https://orcid.org/0000-0002-6082-6029

17. Dos.Dr. Bəhram Həsənov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(19- )

РУ: Доц.Др. Бахрам Гасанов– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(19-)

https://orcid.org/0000-0002-0717-173X

18. Prof.Dr. İlham Məmmədzadə– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(19- )

РУ: Проф.Др. Ильхам Мамедзаде– Институт философии и социологии НАНА(Азербайджан)(19-)

19. Dr. Daşdəmir Mahmandarov– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(21- )

РУ: Др.Дашдамир Махмандаров– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(21-)

https://orcid.org/0000-0002-9604-4766

20. Prof.Dr. Hasan Özalp– Sivas Cumhuriyyet Universiteti (Türkiyə)(21-)

РУ: Проф.Др. Хасан Озальп– Университет Джумхуриет Сивас (Турция)(21-)

https://orcid.org/0000-0002-1487-9509 

21. Dos.Dr. Olqa Pavlova – Moskva Dövlət Psixoloji və Pedaqoji Universiteti (Rusiya)(21- )

РУ: Доц.Др. Ольга Сергеевна Павлова– Московский государственный психолого-педагогический университет(Россия)(21-)

https://orcid.org/0000-0001-9702-1550

TARİX, ARXEOLOGİYA VƏ ANTROPOLOGİYA ÜZRƏ

1. Akademik Nailə Vəlixanlı– AR Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi (Azərbaycan)(14-)

РУ: Академик Наиля Велиханлы– Министерство Культуры Азербайджанской Республики Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан)(14-)

2. Akademik Nərgiz Axundova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Академик Наргиз Ахундова– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА(Азербайджан)(14-)

3. Prof.Dr. Kərim Şükürov– AMEA, AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Проф.Др. Керим Шукюров– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА(Азербайджан)(14-)

4. Prof.Dr. Abbas Seyidov– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Аббас Сеидов– Институт Археологии, Этнографии и Антропологии НАНА(Азербайджан)(17-)

5. Dr. Aygün Məmmədova–  AR Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi  (Azərbaycan)(14-)

РУ: Др. Айгюн Мамедова– Министерство Культуры Азербайджанской Республики Национальный Музей Истории Азербайджана (Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-0274-5191

6.Dos.Dr. Yaroslav Pilipçuk– M.P.Draqomanov adına Milli Pedaqoji Universitet (Ukrayna)(14-)

РУ: Доц.Др. Ярослав Пилипчук– Национальный Педагогический Университет имени М.П.Драгоманова(Украина)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-9809-3166 

7. Dos.Dr. Firdovsiyyə Əhmədova– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)(14-)

РУ: Доц.Др. Фирдовсия Ахмедова– Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан)(14-)

8. Dos.Dr. Dmitry Kiriçenko– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Доц.Др. Дмитрий Кириченко– Институт Археологии, Этнографии и Антропологии НАНА(Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-1045-4159

9. Dos.Dr. Nigar Gözəlova– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Доц.Др. Нигяр Гезалова– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА(Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-2749-9556

10. Dos.Dr. Fərda Əsədov– AMEA, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Доц.Др. Фарда Асадов– Институт Востоковедения имени академика Зии Буниятова НАНА(Азербайджан)(17-)

11. Dos.Dr. Elnurə Əzizova– Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

РУ: Доц.Др. Эльнура Азизова– Институт Теологии Азербайджана(Азербайджан)(18-)

https://orcid.org/0000-0002-2505-1299

12. Dos.Dr. Elnur Həsənov– AMEA, Gəncə Bölməsi (Azərbaycan)(18-)

РУ: Доц.Др. Эльнур Гасанов– Гянджинское отделение НАНА(Азербайджан)(18-)

https://orcid.org/0000-0001-6358-593X

13. Dr. Kairken Adiyet– QEA, Dövlət Tarixi İnstitutu (Qazaxıstan)(19-)

РУ: Др. Кайыркен Адиет– Институт истории государства Комитета Науки Министерства Образования и Науки Республики Казахстан(Казахстан)(19-)

https://orcid.org/0000-0002-1127-2664

14. Dos.Dr. Anar Ağalarzadə– AMEA, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

https://orcid.org/0000-0003-3140-4617

15. Dr. Hakan Yılmaz– Türkiyə Təhsil Nazirliyi (Türkiyə)(20-)

РУ: Др. Хакан Йылмаз– Министерство Oбразования Турции (Турция)(20-)

https://orcid.org/0000-0003-3900-7069

16. Dr. Zaur Qasımov– Bonn Universiteti (Azərbaycan)(20-)

РУ: Др. Заур Гасымов– Боннский Университет (Азербайджан)(20-)

17. Dr. Xanoğlan Hacıyev– Ərdəhan Universiteti (Azərbaycan)(20-)

РУ: Др. Ханоглан Гаджиев– Ардаханский Университет (Азербайджан)(20-)

https://orcid.org/0000-0002-3476-1479

18. Dos.Dr. Şahlar Şərifov– AMEA, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu (Azərbaycan)(21-)

РУ: Доц.Др. Шахлар Шарифов– Институт Истории имени A.А.Бакиханова НАНА(Азербайджан)(21-)

https://orcid.org/0000-0002-0395-5174 

19. Dos.Dr. Namiq Abuzərov– ADA Universiteti (Azərbaycan)(21-)

РУ: Доц.Др. Намиг Абузаров– Университет АДА (Азербайджан)(21-)

20. Prof.Dr. Anar İsgəndərov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(21-)

РУ: Проф.Др. Анар Искендеров– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(21-)

FİLOLOGİYA VƏ PEDAQOGİKA ELMLƏRİ ÜZRƏ

1. Akademik Nizami Cəfərov– Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi (Azərbaycan)(14-)

РУ: Академик Низами Джафаров– Центр Ататюрка в Азербайджане (Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-2888-5141

2. Akademik Möhsün Nağısoylu–  AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Академик Mохсун Нагисойлу– Институт Языкознания имени Насими НАНА(Азербайджан)(14-)

3. Prof.Dr. İmamverdi Həmidov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Проф.Др. Имамверди Гамидов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА(Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-9241-1100

4. Prof.Dr. Şükrü Haluk Akalın– Hacettepe Universiteti (Türkiyə)(1-)

РУ: Проф.Др. Шюкрю Халук Акалын– Университет Хаджеттепе(Турция)(1-)

https://orcid.org/0000-0002-5313-1763

5. Prof.Dr. Nəsrulla Məmmədov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(13-)

РУ: Проф.Др. Насрулла Мамедов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(13-)

6. Prof.Dr. Nomadi Bartaya– Tiflis Dövlət Universiteti (Gürcüstan)(5-)

РУ: Проф.Др. Номади Бартая– Тбилисский Государственный Университет (Грузия)(5-)

7. Dos.Dr. Cavanşir Yusifli– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Доц.Др. Джаваншир Юсифли– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА(Азербайджан)(14-)

8. Dr. Seymur Nəsirov– Qahirə Universiteti (Azərbaycan)(15-)

РУ: Др. Сеймур Насиров– Каирский Университет (Азербайджан)(15-)

9. Dos.Dr. Əhməd Sami Elaydi– Eyn Şəms Universiteti (Misir)(5-)

РУ: Доц.Др. Ахмед Сами Элайди (Египет)(5-)

https://orcid.org/0000-0001-6090-1044

10. Dos.Dr. Əhməd Yaşıl– Sakarya Universiteti (Türkiyə)(5-)

РУ: Доц.Др. Ахмет Яшил– Университет Сакарья (Турция)(5-)

https://orcid.org/0000-0002-0606-5177

11. Prof.Dr. Aida Qasımova– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(19-)

РУ: Проф.Др. Аида Гасымова– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан)(19-)

https://orcid.org/0000-0001-6358-2966 

12. Dr. Emin Ağayev– Bakı Mühəndislik Universiteti (Azərbaycan)(19-)

13. Prof.Dr. Yakup Civelek– Ankara Yıldırım Beyazıt Universiteti (Türkiyə)(19-)

РУ: Проф.Др. Якуп Цивелек– Университет Анкары Йылдырым Беязыт (Турция)(19-)

https://orcid.org/0000-0002-3448-4723

14. Dr. Arzu Məmmədxanlı– AMEA RH Humanitar Elmlər Bölməsinin elmi katibi (Azərbaycan)(19-)

РУ: Др. Арзу Мамедханлы– Ученый секретарь Отделения Гуманитарных Наук НАНА(Азербайджан)(19-)

15. Prof.Dr. İsa Həbibbəyli– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

РУ: Проф.Др. Иса Габиббейли– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА(Азербайджан)(19-)

https://orcid.org/0000-0003-1957-0778

16. Dr. Vüsal Kərimli– Qərbi Kaspi Universiteti (Azərbaycan)(20-)

РУ: Др. Вусал Керимли– Западно-Каспийский Университет (Азербайджан)(20-)

https://orcid.org/0000-0002-9561-478X

17. Prof.Dr. Bədirxan Əhmədov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(20-)

РУ: Проф.Др. Бадирхан Ахмедов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА(Азербайджан)(20-)

https://orcid.org/0000-0001-9402-0835

18. Prof.Dr. Vaqif Yusifov– AMEA, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(21-)

РУ: Проф.Др. Вагиф Юсифов– Институт Литературы имени Низами Гянджеви НАНА(Азербайджан)(21-)

 

HÜQUQ VƏ SİYASİ ELMLƏR ÜZRƏ

1. Dos.Dr. Zaur Məmmədov– AMEA, Elm Tarixi İnstitutu (Azərbaycan)(13-)

РУ: Доц.Др. Заур Мамедов– Институт Истории Науки НАНА(Азербайджан)(13-)

https://orcid.org/0000-0003-3953-0175

2. Dr. İlham Əliyev– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Др. Ильхам Алиев– Институт Права и Прав Человека НАНА(Азербайджан)(14-)

3. Dr. Emin Dadaşov– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(14-)

РУ: Др. Эмин Дадашов– Институт Права и Прав Человека НАНА(Азербайджан)(14-)

https://orcid.org/0000-0002-1245-4726

4. Dos.Dr. Seyid Rza Ehsanpur– Şahed Universiteti (İran)(15-)

РУ: Доц.Др. Сеид Рза Эхсанпур– Университет Шахеда (Иран)(15-)

5. Prof.Dr. Georgi Çiladze– Gürcüstan Universiteti (Gürcüstan)(15-)

РУ: Проф.Др. Георгий Чиладзе– Университет Грузии (Грузия)(15-)

6. Prof.Dr. İlham Rəhimov– AAK-ın hüquq elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədri (Azərbaycan)(16-)

РУ: Проф.Др. Ильхам Рагимов– Председатель Экспертного Совета по правовым наукам Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (16-)

7. Prof.Dr. Kamil Səlimov– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Кямиль Салимов– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)

8. Prof.Dr. Namiq Əliyev– Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Намиг Алиев– Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики (Азербайджан) (17-)

9. Prof.Dr. Ağalar Abbasbəyli– Bakı Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Агалар Аббасбейли– Бакинский Государственный Университет (Азербайджан) (17-)

10. Dos.Dr. Ramilə Dadaşova– AMEA, Qafqazşünaslıq İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Доц.Др. Рамиля Дадашова– Институт Кавказоведения НАНА(Азербайджан)(17-)

https://orcid.org/0000-0002-2376-5941

11. Prof.Dr. Səidə Həsənzadə– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

РУ: Проф.Др. Саида Гасанзаде– Институт Права и Прав Человека НАНА(Азербайджан)(18-)

12. Prof.Dr. Habil Qurbanov– AMEA, Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

РУ: Проф.Др. Габиль Гурбанов– Институт Права и Прав Человека НАНА(Азербайджан)(18-)

https://orcid.org/0000-0002-1893-208X

13. Prof.Dr. Mutazz Muhyi Əbdulhəmid– İraq Respublikası Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Direktoru (İraq)(19-)

РУ: Проф.Др. Мутазз Мухий Абдулхамид– Директор Центра стратегических исследований Республики Ирак (Ирак)(19-)

14. Dos.Dr. Zaur Əliyev– AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu (Azərbaycan)(22-)

РУ: Доц.Др. Заур Алиев– Институт философии и социологии НАНА (Азербайджан)(22-)

İQTİSADİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ

1. Prof.Dr. Gülşən Yüzbaşıyeva– AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Гюльшан Юзбашиева– Институт Экономики НАНА(Азербайджан)(17-)

2. Dos.Dr. Rəsmiyyə Abdullayeva– AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Доц.Др. Расмия Абдуллаева– Институт Экономики НАНА (Азербайджан)(17-)

3. Prof.Dr. Rəna Sultanova– AMEA, İqtisadiyyat İnstitutu (Azərbaycan)(17-)

РУ: Проф.Др. Рена Султанова– Институт Экономики НАНА (Азербайджан)(17-)

4. Prof.Dr. Adəm Kalça– Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiyə)(17-)

РУ: Проф.Др. Адам Калча– Караденизский Технический Университет (Турция)(17-)

5. Dos.Dr. Maksim Markov– G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisadiyyat Universiteti (Rusiya)(18)

РУ: Доц.Др. Максим Марков– Российский Экономический Университет имени Г. В. Плеханова (Россия)(18-)

6. Dos.Dr. Radoslav Kupçik– Vrotslav Universiteti (Polşa)(18-)

Доц.Др. Радослав Купчик– Вроцлавский Университет (Польша)(18-)

7. Dos.Dr. Anar Rza– Bakı Mühəndislik Universiteti (Azərbaycan)(19-)

РУ: Доц.Др. Анар Рза– Бакинский Инженерный Университет (Азербайджан)(19-)

8. Prof.Dr. Rasim Həsənov– Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (Azərbaycan)(19-)

РУ: Проф.Др. Расим Гасанов– Азербайджанский Государственный Экономический Университет (Азербайджан)(19-)

9. Prof.Dr. Xanlar Mahmudov– Poltava Dövlət Aqrar Universiteti(Ukrayna)(20-)

РУ: Проф.Др. Ханлар Махмудов– Полтавский Государственный Аграрный Университет(Украина)(20-)

10. Prof.Dr. Rəşad Muradov– Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti(Azərbaycan)(20-)

РУ: Проф.Др. Рашад Мурадов– Азербайджанский Государственный Экономический Университет(Азербайджан)(20-)

https://orcid.org/0000-0002-2722-3605

11. Dr. Fail Kazımov – AMEA Elm Tarixi İnstitutu(Azərbaycan)(20-)

РУ: Др. Фаил Казимов– Институт Истории Науки НАНА(Азербайджан)(20-)

https://orcid.org/0000-0002-5098-797X

 

SƏNƏTŞÜNASLIQ VƏ MEMARLIQ ELMLƏRİ ÜZRƏ

1. Prof.Dr. Könül Nəsirova– Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası (Azərbaycan)(18-)

РУ: Проф.Др. Конуль Насирова– Бакинская Музыкальная Академия имени У.Гаджибейли (Азербайджан)(18-)

2. Prof.Dr. Rayihə Əmənzadə– AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)(18-)

РУ: Проф.Др. Райиха Аманзаде– Институт Архитектуры и Искусства НАНА(Азербайджан)(18-)

3. Prof.Dr. İlham Ənvəroğlu– Səlcuq Universiteti (Türkiyə)(18-)

РУ: Проф.Др. Ильхам Энвероглу– Сельджукский Университет (Турция)(18-)

https://orcid.org/0000-0002-1794-5786

4. Prof.Dr. Şaiq Məmmədov– Gəncə Dövlət Universiteti (Azərbaycan)(18-)

РУ: Проф.Др. Шаиг Мамедов– Гянджинский Государственный Университет (Азербайджан)(18-)

5. Prof.Dr. Kamola Nişanova– Təsviri sənət və Dizayn Milli İnstitutunun «Muzeyşünaslıq» kafedrasının müdiri (Özbəkistan)(18-)

РУ: Проф.Др. Камола Нишанова– Заведующая кафедрой «Музееведения» Национального Института Художеств и Дизайна имени К.Бехзада (Узбекистан)(18-)

https://orcid.org/0000-0001-5241-4705

6. Dos.Dr. Vüqar Kərimli– AMEA, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu (Azərbaycan)(19-)

РУ: Доц.Др. Вюгар Каримли– Институт Архитектуры и Искусства НАНА (Азербайджан)(19-)

 

 

Redaktorlar

1. Şahin Yəhyayev

2. Ayşən Aslanova

Texniki redaktor və kompüter tərtibatı

Məhəmmədəli Məlikov

 

  • Tarix:2022-01-27