Arxiv

2020, Vol. 3, № 1, Serial № 9 RSS

 

HƏRFLƏRDƏ GİZLİ HƏQİQƏT (rus dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.1

Könül Bünyadzadə (s. 7-24)

FARS YAZISINDAKI “ƏLEF-E MƏĞSURE” (TƏTBİQİ DİLÇİLİK MÜSTƏVİSİNDƏ) (Azərb. dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.2

Əsmətxanım Məmmədova (s. 25-42)

İBN XƏLDUNA GÖRƏ, RASİONAL METAFİZİKANIN İMKAN(SIZLIĞ)I (türk dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.3

Rafiz Manafov (s. 43-60)

İMMANUEL KANT VƏ MÜSƏLMAN ARİF VƏ FİLOSOFLARIN TƏFƏKKÜRÜNDƏ METAFİZİK EPİSTEMOLOGİYANIN MÜQAYİSƏSİ (fars dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.4

Ələddin Məlikov (s. 61-80)

ALBERT EYNŞTEYNİN MEXANİK DÜNYASINDA HÜRRİYYƏT VƏ ƏXLAQ PROBLEMİ (türk dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.5

Zəhra Oruk (s. 81-96)

AKVİNALI FOMA VƏ SƏDRƏDDİN ŞİRAZİNİN XOŞBƏXTLİK NƏZƏRİYYƏLƏRİNDƏ LƏZZƏT ANLAYIŞININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ (fars dilində)

DOI: 10.29228/metafizika.6

Seyid Məhəmməd Cavad Bənisəid Ləngərudi, Seyid Cavad MiriƏmir Abbas Əlizamani (s. 97-113)

 

  • Tarix:2022-01-27