Arxiv

2020, Vol. 3, № 2, Serial № 10 RSS

MƏQALƏLƏR

ÜMUMİ BİLİNƏNLƏR HAQQINDA BİLİNMƏYƏNLƏR (rus dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.7

Ələkbər Ələkbərov (s. 7-30)

İSLAHAT KONSEPSİYASININ BƏZİ TERMİNOLOJİ ƏSASLARI: ANALİTİK TƏHLİL (Azərb. dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.8

Əhməd Niyazov (s. 31-46)

XVIII ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏN XIX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNƏDƏK RUSİYANIN QAFQAZDA SİYASƏTİ (TARİXİ İNFORMASİYA) (Azərb. dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.9

Şəfəq Əhmədova (s. 47-66)

FƏRABİ İRSİNDƏ NƏZƏR VƏ ƏMƏLİN VƏHDƏTİ KONTEKSTİNDƏ FORMADAN MƏZMUNA AÇILAN YOL (Azərb. dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.10

Vaqif Quliyev (s. 67-82)

FƏRABİ FƏLSƏFƏSİ VƏ ONUN YUNAN ƏNƏNƏSİNDƏN FUNDAMENTAL AYRILMASI (QASİM PUR HƏSƏNİN FƏRABİ FƏLSƏFƏSİNƏ DAİR İZAHATINA TƏNQİDİ YANAŞMA) (fars dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.11

Seyid Cavad Miri (s. 83-100)

MİR MƏHƏMMƏD KƏRİM BAKUVİNİN ELMİ-İCTİMAİ HƏYATI VƏ “KƏŞFÜL-HƏQAİQ” TƏFSİRİ (Azərb. dilində)

http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.12

Nicat Yəhyazadə (s. 101-119)

  • Tarix:2022-01-27