Arxiv

2020, Vol. 3, № 4, Serial № 12

MƏQALƏLƏR

AYƏTULLAH ABDULLAH CAVADİ AMULİNİN TƏFSİR ELMİ SİSTEMİNDƏKİ BİLİK ONTOLOGİYASI (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.21
Zəhra Girami (s. 7-26)

MƏHSƏTİ VƏ XƏYYAMIN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.22
Səadət Qarayeva (s. 27-44)

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT STRUKTURLARININ İNSTİTUTLAŞMASINDA İDARƏÇİLİK PRİNSİPLƏRİNİN ROLU (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.23
Rasim Məcidov (s. 45-66)

İSLAM FƏLSƏFƏSİNDƏ ƏL-VAHİD QAYDASININ TƏDQİQİ (ƏSASLARI, TƏTBİQİ, İNANAN VƏ İNKAR EDƏNLƏRİN ARQUMENTLƏRİ) (fars dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.24
Cəlal Heydəri (s. 67-86)

MÜASİR DEİZM İLAHİYYATINDA “RÜBUBİ SİSTEM” PROBLEMİNİN ARAŞDIRILMASI (Azərb. dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.25
Seyid Məhəmmədəli Dibaci, Əli Bağırov (s. 87-106)

RİÇARD SVİNBÖRNÜN İLAHİ ƏDALƏT TEODİSIYASINA VURĞU İLƏ ŞƏRİ DÜŞÜNMƏ VƏ ONU İDARƏ EDƏN İNTELLEKTUAL YANAŞMALAR (ingilis dilində)
http://dx.doi.org/10.29228/metafizika.26
Abdullah Hüseyni Eskandian, Məsumə Rəcəb Nejadian (s. 107-123)
 

  • Tarix:2022-01-27