Arxiv

2021, Vol. 4, № 1, Serial № 13

MƏQALƏLƏR

ƏXLAQIN MƏNBƏYİ KİMİ BİR DƏYƏR OLARAQ AİLƏ: NƏSİRƏDDİN TUSİ NÜMUNƏSİNDƏ TƏHLİL (türk dilində)
OXU və YÜKLƏ
Anar Qafarov (s. 7-25)

ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Zaur Məmmədov (s. 26-37)

SİYASİ MÜNAQİŞƏLƏRİN MAHİYYƏTİ VƏ ONLARIN HƏLLİNDƏ İNFORMASİYANIN ROLU (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Şəfəq Əhmədova (s. 38-52)

AYFER TUNÇUN AVTOBİOQRAFİK ƏDƏBİYYATINDA TÜRKİYƏ İCTİMAİYYƏTİNİN SİMASI (ərəb dilində)
OXU və YÜKLƏ
İslam Məhəmməd Əbdülfəttah (s. 53-131)

CƏNUBİ AZƏRBAYCAN MİLLİ-DEMOKRATİK HƏRƏKATINDA ƏNUŞİRAVAN İBRAHİMİ SİMASI (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Səməd Bayramzadə (s. 132-153)

AVQUSTİN AVRELİ VƏ CON HİK FƏLSƏFƏSİNDƏKİ ŞƏR PROBLEMİNİN MÜQAYİSƏLI TƏDQİQİ (ingilis dilində)
OXU və YÜKLƏ
Abdullah Hüseyni Eskandian, Məsumə Rəcəb Nejadian (s. 154-178)

 

  • Tarix:2022-01-27