Arxiv

2021, Vol. 4, № 3, Serial № 15

MƏQALƏLƏR

FƏLSƏFİ ANTROPOLOGİYADA CİSMANİ YANAŞMA (rus dilində)
OXU və YÜKLƏ
Nərgiz Məcidova (s. 7-17)

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİ VƏ Q.LEYBNİTSIN FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏLƏRİNDƏ ŞƏRR PROBLEMİNİN MÜQAYİSƏLİ ARAŞDIRILMASI (ingilis dilində)
OXU və YÜKLƏ
Nasir Füruhi, Abdullah Hüseyni Eskandian (s. 19-38)

SOVET AZƏRBAYCANINDA DİNƏ QARŞI APARILAN SİYASƏTİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (1920-1940) (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Taleh Hacıyev (s. 39-86)

TRANSSENDENT FƏLSƏFƏDƏ BƏŞƏRİYYƏTİN MÜDRİKLİYİNƏ ƏSASƏN İNSAN HAQLARININ AKSİOLOGİYASI (fars dilində)
OXU və YÜKLƏ
Həmid Sütude, Əbdürrza Fərhadian (s. 87-99)

NİZAMLI XAOTİKA (XAOS) (Azərb. dilində)
OXU və YÜKLƏ
Rauf Musayev (s. 101-106)

AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ STRATEJI TƏRƏFDAŞLIĞI VƏ MÜTTƏFİQLİYİ MÜASİR MƏTBUATDA (Azərb dilində)
OXU və YÜKLƏ
Anzulə Cəfərova (s. 107-118)

DOĞRULUQ PLÜRALİZMİ NƏZƏRİYYƏSİ: MƏNFİ NƏTİCƏLƏR VƏ TƏHDİDLƏR (Azərb dilində)
OXU və YÜKLƏ
İlqar İsmayılzadə (s. 119-128)

AZƏRBAYCAN TƏSVİRİ SƏNƏTİNDƏ “MİMESİS” MƏSƏLƏSİNƏ BAXIŞ (rus dilində)
OXU və YÜKLƏ
Mehriban Tahirova (s. 129- 139)

NİZAMİ GƏNCƏVİ DÖVRÜNÜN NUMİZMATİK FAKTLARI BARƏDƏ (rus dilində)
OXU və YÜKLƏ
Aygün Məmmədova (s. 141-151)  • Tarix:2022-01-27