Arxiv

2021, Vol. 4, № 4, Serial № 16

MƏQALƏLƏR

MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI DİALOQUN AZƏRBAYCAN MODELİNİN MAHİYYƏTİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Seyran Quliyev (s. 7-26)

TƏKAMÜL TƏFƏKKÜRÜ MÜASİR NATURALİZMİN TƏMƏLİ KİMİ (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Nərgiz Məcidova (s. 27-40)

MÜASİR DÖVRDƏ LİDERLİK FENOMENİ VƏ İDEOLOGİYANIN BƏZİ PROBLEMLƏRİ (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

İlham Məmmədzadə (s. 41-50)

ŞƏR PROBLEMİNİN TEOLOJİ-FƏLSƏFİ İZAHINA YÖNƏLƏN HƏLL TƏKLİFLƏRİNİN TƏHLİLİ (ingilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

Abdullah Hüseyni EskandianMəsumə Rəcəb Nejadian (s. 51-72)

AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “İSKƏNDƏRNAMƏ” POEMASI: TARİXİLİK VƏ BƏDİİLİK MÜSTƏVİSİNDƏ (ərəb dilində)

OXU və YÜKLƏ

Şirin Abdelnaim Hasaneyn (s. 73-84)

TARİXİ VƏ İDEOLOJİ-SİYASİ PROBLEM: İSLAM SOLDUR YA SAĞDIR? (türk dilində)

OXU və YÜKLƏ

Girayalp Karakuş (s. 85-100)

AZƏRBAYCANIN SU RESURSLARININ MÜHAFİZƏSİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Ramiz TahirovMaya Zeynalova (s. 101-110)

HÜRUFİLİK TƏLİMİNİN HƏRF SİSTEMİNİN PRİNSİPLƏRİ İLƏ İMADƏDDİN NƏSİMİNİN MİLLİ-REGİON İDENTİKLİYİNƏ VƏ TƏXƏLLÜSÜNƏ FƏLSƏFİ BAXIŞ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Xatirə Quliyeva (s. 111-130)

CORC SEYLİN QURANDA TƏKRARLA BAĞLI SKEPTİSİZMİNİN TƏNQİDİ TƏHLİLİ (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

Məhəmməd Soltaniyə (s. 131-140)

HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANÇILIQ İDEYASINDA CƏNUBİ AZƏRBAYCAN (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Səməd Bayramzadə (s. 141-150)

MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİNİN KOLLEKSİYASINDAKI ƏŞYALARDA QARABAĞ ATLARININ TƏSVİRLƏRİ (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Sənubər Qasımova (s. 151-162)

AZƏRBAYCAN MAARİFÇİLİYİNİN DİNİ DƏYƏRLƏRİ VƏ MÜASİRLİK (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Sabir Behbudov (s. 163-171)

  • Tarix:2022-01-27