Arxiv

2022, Vol. 5, № 1, Serial № 17

MƏQALƏLƏR

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİNİN FƏLSƏFİ ÇEVRİLİŞİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Ələddin Məlikov, İbrahim Bağırov (s. 10-24)

XARİCİ DİL ÖYRƏNMƏYİN ƏSASLARI (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Eldar Əmirov (s. 25-44)

AZƏRBAYCANIN ELM TARİXİ ÜZRƏ YAZILI QAYNAQLARI (X-XIV ƏSRLƏR) (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Elxan Quliyev (s. 45-65)

YUNUS ƏMRƏ FƏLSƏFƏSİNDƏ İNSAN PROBLEMİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Ülviyyə Ağabəyova (s. 66-76)

DÖVLƏTİN ƏRAZİ BÜTÖVLÜYÜ VƏ “XALQLARIN ÖZ MÜQƏDDƏRATINI TƏYİNETMƏ HÜQUQU” PRİNSİPİ (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Ağalar Abbasbəyli (s. 77-96)

ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNƏ PROKUROR NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSI MƏSƏLƏSİ HAQQINDA (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Leyli Məmmədova (s. 97-120)

MƏHKƏMƏ EKSPERTİZASI SÜBUTLARININ TƏDQİQİNDƏ KEYFİYYƏT STANDARTLARI (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Firudin Mövsümov (s. 121-129)

NİHİLİZMDƏN QURTULMANIN MÜMKÜNLÜYÜ VƏ MÜRTƏZA MÜTƏHHƏRİNİN HİKMƏT PARADİQMASI (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

Məhəmməd Hadi Mədəni (s. 130-144)

HƏZRƏT MUSA VƏ XIZIRIN HEKAYƏSİNİN ŞÜBHƏLƏRƏ CAVAB VERMƏSİ İLƏ TƏDQİQİ (fars dilində)

OXU və YÜKLƏ

Abbas İlahi, Azər Əhmədov (s. 145-161)

  • Tarix:2022-01-27