Arxiv

2022, Vol. 5, № 2, Serial № 18

MƏQALƏLƏR

HÜQUQ SİSTEMLӘRİNİN TӘSNİFATI (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Habil Qurbanov (s. 10-28)

ANDROLOJİ PROBLEMLƏRİN YARANMASINDA PSİXOLOJİ ASPEKTLƏRİN ROLU (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

İlkin Əliyev (s. 29-36)

SEÇİM ANLAYIŞI, ONUN FƏRDİ VƏ İCTİMAİ CƏHƏTLƏRİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Zahid Əliyev (s. 37-50)

BEYNƏLXALQ TERRORİZM VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Zaur Əliyev (s. 51-61)

CİNSİ ZORAKILIĞA MƏRUZ QALMIŞ YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN MƏHKƏMƏ-PSİXOLOJİ EKSPERTİZASI (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Narın Əbilova (s. 62-73)

NƏHDƏ KONTEKSTİNDƏ İSLAM İNTELLEKTUAL DİSKURSU VƏ MÜASİR İSLAM REFORMİZMİNİN MƏSƏLƏLƏRİ (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Leyla Məlikova (s. 74-95)

ARGENTİNA RESPUBLİKASI KONQRESİNİN SENATI VƏ DEPUTATLAR PALATASININ 1915-Cİ İLDƏ TÜRKİYƏDƏ TÖRƏDİLƏN “ERMƏNİ SOYQIRIMI” İLƏ ƏLAQƏDAR QƏBUL ETDİYİ QANUNUN QEYRİ-HÜQUQİLİYİNƏ DAİR (rus dilində)

OXU və YÜKLƏ

Leyla Səlimova (s. 96-107)

QƏRB FƏLSƏFƏSİ VƏ İSLAM TEOLOGİYASINDA ŞƏR PROBLEMİNİN MƏNTİQİ İZAHI (QOTFRİD LEYBNİTS VƏ FƏXRƏDDİN ƏR-RAZİNİN BAXIŞLARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ) (ingilis dilində)

OXU və YÜKLƏ

Abdullah Hüseyni Eskandian, Səməd Behruz (s. 108-131)

XIX-XX ƏSR FƏLSƏFƏSİNDƏ TİBBİ ETİKA PROBLEMLƏRİ (Azərb. dilində)

OXU və YÜKLƏ

Könül Əfəndiyeva (s. 132-143)

 

  • Tarix:2022-01-27