Xəbərlər

“HISTORY OF SCIENCE” Jurnalının ilk sayı (2020/1) işıq üzü görüb

“HISTORY OF SCIENCE” jurnalının 2020-ci il üçün ilk sayı işıq üzü görüb. Jurnalın bu sayında yerli məqalələr ilə bərabər bir sıra xarici ölkələrin tədqiqatçılarının elmi məqalələri də çap edilib. Jurnalının bu sayında (2020, Cild 1, Say 1, Sıra 1) altı məqalə nəşr edilib. 
Jurnalın bu sayında aşağıdakı məqalələr yer alıb: 
1. Eminağa Məmmədov; Rəna Babayeva – KLASSİK MƏNTİQDƏ MODAL TƏKLİFLƏR HAQQINDA: NƏSİRƏDDİN TUSİ VƏ İBN SİNA
2. Ramilə Dadaşova – REGİONAL VƏ YA BEYNƏLXALQ MÜNAQİŞƏLƏRİN NİZAMA SALINMASINDA BMT-nin FƏALİYYƏTİNİN ZƏİFLƏMƏSİNİN SƏBƏBLƏRİ
3. Samid Bağırov – İSLAMDA KÖNÜLLÜLÜK PRİNSİPLƏRİ
4. Aynur Nəzərova – NƏSİMİNİN ESTETİK FƏLSƏFƏSİNDƏ GÖZƏLLİK VƏ EŞQ
5. Kiyan Javadi Tarziloo; Ramin Allahverdiyev; Tuğba Hüseyin qızı Bütün – PSİXOAKTİV MADDƏ ASILILIĞININ MÜALİCƏSİNDƏ QƏBULLANMA VƏ ÖHDƏLİLİK TERAPİYASININ TƏTBİQİ
6. Vasif Qafarov – OSMANLI-AZƏRBAYCAN HƏRBİ ƏMƏKDAŞLIĞI VƏ AZƏRBAYCAN MİLLİ ORDUSUNUN YARADILMASI PROSESİ (1918-ci il iyun-oktyabr)

Məqalələri aşağıdakı linkdən oxuya və yükləyə bilərsiniz:
https://hosj.az/
  • Tarix:2022-01-27